Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 14.12.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 14.12.2021

Kommunestyret
14.12.2021 12:00 - 20:55
Utvalg:Kommunestyret
Dato:14.12.2021 12:00 - 20:55
Møtested:Digitalt møte i Teams - streames via kommune-TV
Status:Vedtak er påført møtet
MøteinnkallingMøteinnkalling - Kommunestyret - 14.12.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 14.12.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 14.12.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 66KB
  Brevdato: 01.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Kurt Kristoffersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste godkjennes.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter.

 • Referatsaker Hoveddokument 67KB

  134/21 - 21/113876 - Referatsaker

  Journaldato: 01.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 01.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Kurt Kristoffersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsaken tas til orientering.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

 • Protokoll Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 11.11.2021 Hoveddokument 4MB

  13/21 - 21/111048 - Protokoll fra møte 11.11.2021 - Kontrollutvalget i Ullensaker kommune

  Journaldato: 22.11.2021  Avsender(e): Viken Kontrollutvalgssekretariat Iks   
  2 dokumenter
  Brevdato: 17.11.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Kurt Kristoffersen

  Dokumenter

   
 • Budsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025 Hoveddokument 3MB
  Brevdato: 09.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Inge Bjur Halvorsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. DRIFTSRAMMER

  Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av Rødgrønt budsjettforslag 2022 -2025 1A Bevilgningsoversikter - drift (§5-4) kolonnen «Mitt forslag» vedtas som Ullensaker kommunes årsbudsjett for 2022 med Sum bevilgninger drift, netto på 2.234,670 mill. kroner.

  1. Netto rammer for hovedutvalgene for 2022 vedtas som vist i Rødgrønt budsjettforslag 2022 -2025 1B Bevilgninger – drift kolonnen «Mitt forslag». I tillegg vedtas følgende:Hovedutvalgene vedtar enhetenes nettorammer og virksomhetsplan. Det vises videre til de respektive hovedutvalgskapitlene for nærmere beskrivelse av tjenesteområder og enheter under hvert hovedutvalgsområde
  2. Det avsettes 20,478 mill. kroner til disposisjonsfond for 2022.
  3. Utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2022
   • For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. esktl. § 3 bokstav d).
   • Eiendomsskattesatsen for 2022 settes til 2 promille, jf. esktl.§ 13
   • Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. esktl.§ 25
   • Kommunedirektøren legger frem egen sak om helt eller delvis fritak for enkelte eiendommer jf. esktl. §7.
  4. Det avsettes 50,159 mill. kroner til lønnsjustering for 2022 på sentral lønnspott under Sentrale reserver, som gjelder lønnsjustering for alle enheter. Fordeling til enhetene gjennomføres etter at overhenget for 2021 og resultatet av lønnsoppgjøret for 2022 er beregnet. Fordeling behandles i kommunestyret.
  5. Det avsettes 10 mill. kroner til risikopott for 2022 under Sentrale reserver. Fordeling behandles i kommunestyret, ved rapportering 1. og 2. tertial 2022.
  6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.
  7. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 0,1 mill. kroner.
  8. Kommunedirektøren legger frem en sak i løpet av 2022, med forslag om endringer i kommunens handlingsregler.

  1.2 INVESTERINGSRAMMER

  9.    For 2022 vedtas en investeringsramme på brutto 911,375 mill. kroner. Av dette utgjør    selvfinansierende prosjekter    451,575 mill. kroner og startlån 150 mill. kroner.

  Bevilgninger til porteføljer innenfor vann og avløp, kommunale eiendommer og kultur vedtas som spesifisert i Rødgrønt budsjettforslag 2022-2025 kolonnen «Mitt forslag» forskriftsrapport 2B Bevilgninger - investeringer (§5-5). Kommunedirektøren gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme. Investeringsprosjektene er spesifisert i Rødgrønt budsjettforslag 2022-2025 kolonnen «Mitt forslag» forskriftsrapport 2A Bevilgningsoversikt    (§5-5) og 2B Bevilgninger investering (§5-5), som følger som vedlegg.

  10.    Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2022-2025 er som følger:

  Tall i 1000 kr

  Budsjett 2022

  Øk-plan 2023

  Øk-plan 2024

  Øk-plan 2025

  Ordinære investeringer

  309 801

  287 070

  515 825

  580 400

  Selvfinansierende boliger

  0

  0

  0

  0

  Selvfinansierende VAR/VAU

  451 575

  438 744

  406 635

  309 515

  Startlån

  150 000

  100 000

  100 000

  100 000

  Sum brutto investeringer og startlån

  911 375

  825 814

  1022 460

  989 915

  1.3 SKATT

  11.    I forslag til statsbudsjett for 2022 er skattøre satt til 10,95 %. Ullensaker kommune vedtar å    bruke maksimale satser    for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved den    endelige behandling av statsbudsjett for 2022.

  1.4 LÅN

  12.    For 2022 vedtas opplåning inntil:

  Tall i 1000 kr

  Budsjett 2022

  Ordinære investeringer

  309 801

  Selvfinansierende boliger

  0

  Selvfinansierende VAR/VAU

  451 575

  Startlån

  150 000

  Sum brutto investeringer og startlån

  911 375

  Tilskudd

  -10 780

  Salg av tomter Gystadmarka

  -129 600

  Momskompensasjon

  -60 760

  Sum lånebehov investeringer

  710 235

  Låneopptak skjer med løpetid inntil 30 år.

  1.5 AVGIFTER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER

  13.    Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2022 reguleres som vist i vedlegg    Gebyrliste. Kommunedirektøren    gis fullmakt til å endre prisene for reisevaksinasjon i    samsvar med endringer fra Folkehelseinstituttet og prisene for    Landbruk i samsvar med    statens satser.

  14.    Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, feiing, byggesak, regulering, eierseksjonering    og oppmåling vedtas å    være selvfinansierende over år. Dette for å kunne dekke inn et    framtidig underskudd gjennom økte gebyrer    påfølgende år og dermed unngå utilsiktet    subsidiering av disse tjenestene.

  1.6 ORGANISASJON

  15.    Tidligere enhet Innovasjon og digitalisering slås sammen med enheten IKT fra og med    2022. Den sammenslåtte enheten    vil da omfatte følgende tjenesteområder:

  • Strategisk dgivning 

  Bistå med strategiutvikling og effektiviseringsprosesser (tjenesteinnovasjon) for kommunens øvrige tjenesteområder 

  • Digitale tjenester

  Oppfølging, utvikling og drift av digitale løsninger på vegne av sektorene

  Tilskudd til private barnehager flyttes fra hovedutvalgsområdet skole og barnehage til formannskapet sitt område fra og med 2022.

  Rødgrønt budsjettforslag

  Driftsendringer oppsummert

  Et budsjett for velferd og bærekraft  

  De rødgrønnes budsjettforslag for 2022 har tre hovedprioriteter: Sikre en bærekraftig økonomi, sørge for at innbyggerne får bedre velferdstjenester og at kommunen tar førersetet i bekjempelsen av klimakrisen. 

  I budsjettet og økonomiplanen sørger de rødgrønne partiene for at Ullensaker tilføres totalt 350 millioner i økte inntekter. Dette gir kommunen et økonomisk handlingsrom til å betjene både økte investeringer og til å satse på innhold i skole, helse og frivillighet. I tillegg settes det av omtrent 21 millioner til kommunens disposisjonsfond, som sikrer at kommunen beveger seg mot den vedtatte handlingsregelen for økonomisk ansvarlighet. 

  Budsjettforslaget sørger for at Ullensaker ved utløp av 2022 har utarbeidet tre helhetlige og langsiktige planer for de største velferdsområdene – barnehage, skole og helse. Dette vil gi bedre tjenester og forutsigbarhet, både for innbyggere og økonomien. 

  Det legges også opp til en betydelig satsing på barn og unges oppvekstmiljø. Det settes av ytterligere 2,3 mill. til flere tiltak for bedre tverrfaglig innsats, 4 mill. til flere lærere, 2. mill. til å styrke arbeidet med språk og spes.ped, en ny helsesykepleier og midler til frivillighetens arbeid mot våre unge. I tillegg vil de rødgrønne partiene at Ullensaker skal bli en demensvennlig kommune, og det settes av midler til tiltak som kan bidra til mer aktivitet og verdighet for våre eldre. 

  I neste års budsjett styrker de rødgrønne partiene også kommunens arbeid med klima og miljø, sånn at Ullensaker kan bli en foregangskommune i arbeidet mot klimaendringene. 

  De rødgrønne partiene har lagt frem et budsjett som sikrer både økonomisk og sosial bærekraft. 

   

  Ullensaker Arbeiderparti

  Ullensaker Senterparti

  Ullensaker SV

  Ullensaker MDG

  Ullensaker Rødt 

  Ullensaker Venstre 

  1A Bevilgningsversikt - drift

  Rammetilskudd

  regjeringen

  1B Bevilgninger - drift

  Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

  Ansette ernæringsfysiolog

  Tiltaksbeskrivelse

  Halvtårseffekt i 2022

  Forlengelse av aktivitetskoordinatorer

  Tiltaksbeskrivelse

  Stillinger ved PRO-ene. Forlenges ut 2023. Videre ordninger avklares i forbindelse med KVU Helse

  Helsesykepleier

  Tiltaksbeskrivelse

  Ansette ytterligere en helsesykepleier. Halvtårseffekt i 2022

  Stilling på boligkontor

  Tiltaksbeskrivelse

  Halvtårseffekt i 2022 i tråd med politisk vedtak

  Styrke BTI

  Tiltaksbeskrivelse

  I tillegg til kommunedirektørens satsing. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele BTI midlene mellom hovedutvalgsområdene slik det er hensiktsmessig i forhold til prosjektet

  Tiltak for demente og eldre

  Tiltaksbeskrivelse

  Avsettes til satsing på demente og eldre. Det fremlegges en politisk sak fra HHS med forsalg til prioriteringer

  Utarbeidelse av helseplan

  Tiltaksbeskrivelse

  Den planlagte KVUen for helse organiseres etter samme modell som skolebruksplanutvalget. Det settes av 200 000 til politisk medvirkning

  Utdanningsavtaler for helsepersonell

  Tiltaksbeskrivelse

  Det innføres ordning der helsepersonell får dekket utdanning imot at de tar deltidsvakter i kommunen under utdanning, og deretter jobber i kommunen minst like lenge som studietiden etter endt utdanning.

  Effekt redusert makspris kommunale barnehager

  Tiltaksbeskrivelse

  lger opp Ap- og SP-regjeringens statsbudsjett

  Endret lederstruktur kommunale barnehager

  Tiltaksbeskrivelse

  I HSB 17.11.21 vedtok utvalget at det innføres enhetslederstruktur for Jessheim og Kløfta, samt opprettholdes styrere ved alle kommunale barnehager.

  Pott til språkopplæring og spesialpedagogikk

  Tiltaksbeskrivelse

  Det rapporteres om stadig større utfordringer med spes.ped og ressurskrevende barn, samt at det fremover blir behov for mer arbeid med språk i barnehage og småtrinnet. For å følge opp verbalforslag om spes.ped og språk settes det av 2 mill. i budsjettet. Administrasjonen bes fremme en sak til politisk behandling i HSB ila. første halvår 2022 med forslag til mest mulig effektive tiltak.

  Redusert konsulent og vikarbruk

  Tiltaksbeskrivelse

  Som følge av flere nye hele stillinger reduseres konsulent og vikarbruken

  Reversere kutt i leirskole

  Tiltaksbeskrivelse

  Kommunedirektøren har i sitt forslag til budsjett foreslått å redusere antallet dager på leiskole fra 5 til 4 dager. Kuttet reverseres.

  Reversere kutt i skolehager

  Tiltaksbeskrivelse

  Flere skoler i Ullensaker har hatt prosjekter med skolehager de siste årene. Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag forslått å kutte de 0,09 mill som tidligere har ligget i budsjettet for skolehager. Kuttet reverseres.

  Øke antallet lærer

  Tiltaksbeskrivelse

  Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Det foreslås derfor å øremerke 4 mill. kr. ekstra til lærere. Stillingen gis halvtårseffekt i 2022, deretter helårseffekt. Skoler med størst utforinger prioriteres først.

  Dekning av kommunale gebyrer for frivillige lag og foreninger

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsettes midler til dekning av kommunale gebyrer på byggesak, tilkobling av vann og avløp mv. Ordningen tildeler midler etter søknad. i 2022 skal stiftelsen Trandum og Lund grendehus tilgodesees først.

  Driftsstøtte til Kløfta Velhus

  Tiltaksbeskrivelse

  Årslig støtte til drift av Kløfta velhus

  Fadderordning kultur

  Tiltaksbeskrivelse

  Dekkes av tildelte midler i 2022. Legges deretter i økonomiplan

  Kjøl og frys frivilligsentralen

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsettes midler til hhv utkjøp og anskaffelse av kjøle- og frysecontainere i tråd med Frivilligsentralens behov.

  Kulturelle mangfoldstiltak

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsettes kroner 100 000 for å styrke kulturelle mangfoldstiltak, som Jessheim Pride, Global Gathering med videre

  Middag til fattige barnefamilier

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsattes midler til Frivilligsentralen for å tilby middag til fattige barnefamilier i tråd med frivilligsentralens innmeldte behov

  Nytt kunstgras Ull/Kisa Stadion

  Tiltaksbeskrivelse

  Det bevilges kroner en million til nytt kunstgras på Jessheim Stadion i 2022. Kriterier for støtten er som følger: - Tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad. - Det brukte kunstgresset anvendes til baner for breddeidretten som beskrevet. - "Paden" under dekket byttes til en langt mer energieffektiv type. - Differansen mellom omsøkt og innvilget støttebeløp må finansieres gjennom egenkpital, lån, sponsormidler eller lignende. - Det legges til grunn at dette er siste gang Ullensaker kommune støtter baner med gummigranulat. Dette av miljøhensyn.

  Planlegging av investering

  Tiltaksbeskrivelse

  Stilling til palnlegging av investering i tråd med eiendomsstrategien. Skal i 2022 utarbeide barnehagebehovsplan

  Renhold og strøm Algarheim skole gammel gymsal med videre

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsettes midler slik at bygget med gammel gymsal og andre rom på Algarheim skole kan holdes i drift og brukes til egnede formål. Inntil videre disponeres deler av bygget av frivilligheten.

  Styrking av nærmiljøtiltak

  Tiltaksbeskrivelse

  Styrking av nærmiljøtiltak / grendepotten

  Tiltak mot trafikksikkerhet myke trafikanter

  Tiltaksbeskrivelse

  Kroner 200 000 avsettes til kjøp av refleksvester til alle barn i barneskolen. Tiltaket gjennomføres i oktober 2022. Kroner 200 000 avsettes til tiltak for å tilrette for sykkel og elstykkel. Kommunen skal samarbeide med frivilligheten.

  Vedlikehold Herredshuset

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsettes en årlig tillegsbevilgning til vedlikehold av Heredshuset, i tillegg til dagens ordninger

  Driftskostnad asfaltering veg

  Tiltaksbeskrivelse

  Lapping av asfalt på kommunale veger er ikke en investeringsutgift og må framover budsjetteres i drift.

  Reduserte parkeringsinntekter

  Endringsbeskrivelse

  Fjerne parkeringsavgift på Borgen Skole. Ikke innføre på Mogreina og Nordkisa. 

  Vintervedlikehold veg

  Endringsbeskrivelse

  Styrket vinterdrift av veger, med særlig vekt på gang- og sykkelveg

  Endret lederstruktur kommunale barnehager

  Tiltaksbeskrivelse

  Effekt på private barnehager

  Grønn foregangskommune

  Tiltaksbeskrivelse

  Det avsettes midler til å styrke Ullensakers rolle som grønn foregangskommune. Arealnøytralitet, vern av natur og dyrket mark, samt klima og miljø settes i system og løftes frem. Forslag til bruk av midlene fremlegges for HTIK første halvår

  Klimarådgiver

  Tiltaksbeskrivelse

  Det ansettes ytterligere en klimarådgiver. Stillingen gis halvårseffekt i 2022

  Opplæring av ungdomsrådet

  Tiltaksbeskrivelse

  Midler til politisk opplæring av ungdomsrådet

  Private barnehager - redusert pensjonspåslag og redusert makspris

  Tiltaksbeskrivelse

  lger opp Ap- og SP-regjeringens statsbudsjett

  ke klimasatsmidler og midler til kartlegging av naturmangfold for 2022

  Tiltaksbeskrivelse

  Det settes av midler til konsulentbistand for å søke om klimasatsmidler for 2022, og midler til å kartlegge naturmangfold. Søknadene utarbeides i januar 2022.

  Vakant kommunaldirektør

  Tiltaksbeskrivelse

  Kommunaldirektør for orgnisasjon og ledelse holdes vakant i minst 2/3 av 2022. Ny kommunedirektør vurderer behovet for stillingen, og fremlegger dette for politisk behandling.

  Økt valgdeltakelse

  Tiltaksbeskrivelse

  Årlig bevilgning til tiltak for økt valgdeltakelse og styrking av valggjennomføringen

  2A Bevilgningsoversikt - investering

  2B Bevilgninger - investering

  Investeringer med endringer

  Restaurere hvitskolen på Algarheim

  Tiltaksbeskrivelse

  Investeringsmidler til fullstendig utvendig rehabilitering av hvitskolen på Algarheim. Det gjennomføres som et helhetlig prosjekt i løpet av 2022. Det utarbeides en egen politisk sak med hva bygget skal brukes til fremover etter rehabiliteringen, der salg skal være en mulighet.

  Idrettshall Mogreina

  Tiltaksbeskrivelse

  Det vedtas å bygge idrettshall på Mogreina. Prosessen med prosjektering og regulering starter umiddelbart, med mål om snarest mulig byggestart. Kommunedirektøren fremmer snarest mulig relevante politiske saker til behandling.

  Romsaasparken

  Tiltaksbeskrivelse

  Det er utarbeidet og politisk vedtatt en helhetlig plan for området. Planen viser muligheter for trinnvis utvikling av parken. Det første trinnet inkludert terrengbearbeiding, lekeplass og utbedring av amfiet er lagt inn i budsjett for 2022. Disse tiltakene vil kunne inngå i markeringen av byjubileet neste år. 

  Endringsbeskrivelse

  Redusere omfanget noe. Enkle tiltak som skaper liv i parken prioriteres, slik som f.eks  lekeapparater, treningsapparater og kunst. Kommundirektøren rapporterer om hvilke tiltak so mprioriteres til HTIK. 
  Eventuelt kan besbarelse nskje ved å utsette delelr av prosjektet, og be om mer investeringsmidler senere år.

  Etablering av skatepark Kløfta idretts- og aktivitetspark

  Tiltaksbeskrivelse

  I planene for Kløfta idretts- og aktivitetspark var det tegnet inn en skatepark. Den ble ikke tatt med i fase 1 av prosjektet, men det er stort behov for bedre tilbud til ungdom på Kløfta, og for å fullføre et utrolig flott parktilbud.

  Endringsbeskrivelse

  Etablering av skatepark fremskyndes til 2023. Nødvendig planlegging og prosjetering gjøres i 2022

  Trygg sykkelparkering

  Tiltaksbeskrivelse

  Midler avsatt til trygg sykkelparkering ved rådhuset

  Verbalforslag budsjett for 2022

  Formannskapet

  1.    «Ullensaker til en foregangskommune innenfor klima og miljø.»

  Ullensaker kommunestyret erkjenner at vi har en global klimakrise som krever lokale endringer over hele verden, det gjelder også for oss i Ullensaker. Å redusere klimagassutslipp må være gjennomgående i alt kommunen gjør, både i drift, bygging og planlegging. Samtidig som vi må ta vare på vårt biologiske mangfold og natur. Gjennom dette arbeidet vil vise at det er mulig å være en vekstkommune, skape arbeidsplasser og gode oppvekstsvilkår og lokalmiljø i tråd med de begrensingene som klima og vern av vår natur setter.

  De siste årene har Ullensaker gjort mye riktig. Den nye kommuneplanen, vedtak om restaurering av Jødahlsmåsan, prinsipp for byutvikling og ansettelse av klimarådgiver er eksempler som flytter oss i riktig retning. I 2022 skal vi ta neste steg.


  - Kommunen skal ha som mål å redusere sitt klimafotavtrykk, det skal utarbeides et årlig klimaregnskap etter modell fra Oslo kommune for å få oversikt over hvordan kommunens virksomhet påvirker klima og miljø
  - Alle kommunens egne aktiviteter og innkjøp må ha klare klima-og bærekraftsmål og en gjennomgang av kommunalt regelverk for innkjøp, slik at det kan legges til rette for sirkulærøkonomi.
  - Alle nye kommunale bygg skal bygges etter strenge miljøstandarder som Bream eller andre gode alternativer og de skal tilrettelegges for at tre brukes i utbyggingsprosjekter i kommunen. Kommunens administrasjon skal anbefale og veilede utbyggere i hvordan byggeprosjekt kan gjøres mest mulig miljøvennlig.
  - Vi må legge til rette for at innbyggerne kan ta miljøvennlige valg i hverdagen.
  - For å motvirke overvannsproblematikk, flom og vannskader skal blågrønn faktor vurderes i alle nye byggeprosjekter.
  - Kommuneplanens mål om arealnøytralitet må være styrende for hvordan administrasjonen planlegger og veileder utbyggere.
  - Det er vedtatt at det skal lages en plan for hvordan vi best mulig kan ivareta naturmangfoldet, denne må prioriteres i arbeidet. Fordi vi vil ønske nye beboere og næringsliv velkommen og samtidig ivareta kommunens biologiske mangfold.

  For å bidra til dette settes det av 500 000 i 2022 til prosjektarbeid og konkrete tiltak, i tillegg ønsker vi å ansette ytterligere en klimarådgiver. Kommunestyret forventer også at administrasjonen jobber aktivt med ulike statlige støtteordninger for miljøarbeid som eksempel Klimasats og støtte for å restaurere myr og annen våtmark, planlegging og oppfølging av disse tiltakene. Vi oppfordrer også til et tett samarbeid med regionale myndigheter og nabokommuner for å få best mulig effekt av denne satsningen.

  Kommunestyret ønsker at arbeidet starter så snart som mulig og status i tertialrapporteringen omkring hvilke tiltak som er gjennomført til da i 2022 og en politisk sak på det videre arbeidet. Det fremmes en sak i HTIK i løpet av første halvår 2022 hvor forslag til tiltak presenteres.

  2.    Bredbånd til alle

  Ullensaker kommune skal søke alle tilgjengelige midler fra fylkeskommunen og andre relevante aktører for utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag. Kommunens egenandel innarbeides i fremtidige budsjett

  3.    Ny gravlund Nordby nord

  Kommunedirektøren bes starte opp arbeidet med prosjektering av ny gravlund på Nordby nord. Investeringer innarbeides i budsjett og økonomiplan høsten 2022. Alle nye fremtidige planer om utvidelser av gravlunder på dyrket mark stanses. Dette gjelder ikke de påbegynte prosjektene der grunn er ervervet.

  4.    Valggjennomføring

  Kommunedirektøren ber i løpet av første halvår å fremme en sak om den praktiske gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget.  I budsjettgrunnlaget som fremlegges høsten 2022 innarbeides en styrkning av valggjennomføringen i tråd med avdekket behov. Dette gjøres parallelt med et arbeid for å styrke valgdeltakelsen, der det er avsatt midler i budsjettet.

  5.    Mangfoldsråd

  Det utredes å etablere et eget mangfoldsråd for kommunen for å styrke Ullensaker som en mangfoldskommune. Vi ber om en sak til politisk behandling i løpet av 2022.

  6.    Geoteknikk og grunnforhold

  Kommunedirektøren bes kartlegge behovet for en styrking av ressursene innen geoteknikk og grunnforhold. Det skal også vurderes samarbeid med nabokommuner. Det rapporteres til 1. tertial

  7.    Undervarme ved Herredshuset

  Kommunedirektøren søker å etablere undervarme i det nye torget i Gotaasaléen, i samarbeid med relevante aktører. Det fremlegges snarest mulig en egen politisk sak vedrørende kostnader til etablering og drift.

  Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur

  8.    Ull/Kisa friidrett

  Administrasjonen bes gå i dialog med idrettsrådet og Ull/Kisa friidrett for raskest mulig å finne gode løsninger for oppgraderinger av stadion i forbindelse med NM i friidrett. Det skal i dialogen også vurderes å la Ull/Kisa overta driften av stadion, og det skal vurderes hva frivillig innsats kan bidra med for å holde kostnadene nede. Det rapporteres til HTIK 1. tertial.

  9.    Frivillige bidrag til anlegg
     I lys av punktet over, løftes også en overordnet og prinsipiell diskusjon knyttet til hvordan frivillige lag og foreninger kan    bidra til god og kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling av kommunale idretts- og kulturanlegg. Administrasjonen går    i dialog med hhv idretts- og kulturrådet, og fremmer en sak for HTIK i løpet av 2022.

  10.    Frivillighetskoordinering.
     Administrasjonen bes utrede hvordan man kan utnytte kommunens ressurser for å kunne bistå frivilligheten på best mulig    vis og gjøre det enkelt for kommunens innbyggere å finne frem i frivillighetstilbudene. Administrasjonen kommer med en    sak til HTIK rundt dette før behandling av 2 tertial.

  11.    Bedre tverrfaglig innsats, nærmiljøsenter og frivillighet
     Barn og unges oppvekstmiljø er en av våre viktigste politiske prioriteringer, også i budsjettet for 2022. Det er satt av økte    ressurser til BTI i budsjett 2022, samt at det er satt av midler til arbeidet med nærmiljøsenter. I det samlende arbeidet mot    barn og unge spiller frivilligheten en nøkkelrolle, og administrasjonen bes involvere frivilligheten i utarbeidelsen av tiltak i    BTI og nærmiljøsenter. Administrasjonen bes fremme en sak til HTIK, HHS og HSB ila. første halvår 2022 med forslag til    tiltak for å forbedre innsatsen mot barn og unge. Midlene avsatt til BTI fordeles mellom enhetene i denne saken.

  12.    Kommunalteknikk

  Ullensaker kommune har over mange år hatt en sterk vekst og dette har nå kommet til et nivå hvor kommunens egne leveranser av sentral infrastruktur kan bli den største utfordringen for videre utvikling i årene som kommer. Utfordringen for kommunen synes å være at vi ikke er tidlig, tydelig og koordinerende når vi både skal bidra med forutsigbare rammer for det som må bygges av private og tilsvarende når vi tar over mye av den infrastrukturen som bygges, samtidig som vi selv gjennomfører store investeringer i størrelsesorden 2 milliarder i 4 års perioden i kommunal regi.

  Vi har blitt gjort kjent gjennom orienteringer i både adm. utvalg og HTIK at kommunedirektøren har iverksatt et arbeid med å forsterke og bygge opp en mer robust organisasjon for å håndtere utviklingen.

  Kommunestyret er bekymret for at utviklingen stopper opp som en følge av manglende infrastruktur, og ønsker å understøtte det arbeidet som gjøres for å styrke organisasjonen. Det bes derfor om at kommunedirektøren legger frem en sak om hvordan kommunalteknisk område kan utvikles og styrkes for å oppnå tilstrekkelig kapasitet til å betjene utviklingen som skjer i Ullensaker i løpet av 1. kvartal 2022.

  Hovedutvalg for helse og omsorg

  13.    Helsestasjon på Kløfta
     Det vedtas å reetablere helsestasjon på Kløfta, rettet mot befolkningen på Kløfta og omegn. Helsestasjonen skal ha    parallelle    tilbud med helsestasjonen på Jessheim. Detaljer og plassering utredes i helseplanen. Bevilgninger til etablering    og drift innarbeides i kommunedirektørens budsjettgrunnlag høsten 2022.

  14.    Utdanningsstillinger ved sykehjem og hjemmetjenesteområdene Kløfta, Gjestad og Gystadmarka:

  Ved å utlyse og «ansette» i utdanningsstillinger får vi muligheten til å gi utdanningsstillinger til søkere som oppfyller kriterier vi legger vekt på i en slik sammenheng. Det vil gjennom pliktvakter og bindingstid, som samsvarer med utdanningsløpet, samtidig gi oss eierskap til den/de som får disse stillingene. Dette vil på sikt gjøre at vi både bygger opp en mer stabil og tilstedeværende gruppe i personalet, og det vil bygge fag og kompetanse ved at folk blir i jobben sin og også tilfører ny kunnskap. For å på sikt få til en forsvarlig grunnbemanning, både med hensyn til antall, kunnskap og kompetanse, skal dette tiltaket videreføres i budsjettene fremover. Det er satt av budsjettmidler til dette tiltaket i 2022-budsjettet. Administrasjonen bes fremme en sak om innføringen av ordningen ila. første halvår 2022.

  15.    Helseplan:

  Det er et stort behov for altomsluttende plan som definerer behov og muligheter innenfor hele HHS-området. Den planlagte KVU for helse skal utarbeides etter samme prinsipper som skolebruksplanutvalget, det vil si ved en tverrpolitisk oppnevnt styringsgruppe bestående av representanter fra alle politiske partier. Det administrative arbeidet ledes av HHS stab, med støttefunksjoner fra PKT. Arbeidet sluttføres i 2022.

  16.    Ullensaker som demensvennlig kommune

  Ullensaker skal bli en demensvennlig kommune. Administrasjonen bes starte arbeidet opp mot Nasjonalforeningen for folkehelsen og den lokale demensforeningen for å vurdere ulike tiltak Ullensaker kan innføre for å gi personer med demens mer aktive og verdige liv. Det er satt av midler til dette i budsjettet for 2022 og administrasjonen bes fremme en sak med forslag til tiltak ila. første halvår 2022.

  17.    Fastlegeordningen:

  Fastlegen er navet i alle kommunale helsetjenester, og hen tillegges stadig nye oppgaver. For å avhjelpe fastlegemangelen, og for å gjøre det enklere for kommunene å rekruttere nye fastleger og å beholde dem man har avtale med, er det innført statlige ordning. Noen ordninger forutsetter en kommunal andel av støttebeløpet. Kommunedirektøren oppfordres til å prioritere disse ordningene.

  18.    Etablering av forebyggende lavterskeltilbud for permitterte og arbeidsledige

  Arbeidslivet i Ullensaker er hardt rammet av koronapandemien, og det er ventet høy ledighet i kommunen over lengre tid. Det er veldokumentert at arbeidsledighet er helseskadelig. For å forebygge helseproblemer i denne gruppa på sikt, bør det iverksettes egne forebyggende tiltak rettet mot permitterte og ledige i Ullensaker. Dersom kommunen stiller egne lokaler til disposisjon, kan det opprettes et tilbud som innebærer likemannsstøtte og hjelp til livsmestring, gjerne i samarbeid med frivilligheten og kommunens egne tjenester, herunder Nav. Det bes derfor om en sak om forebyggende lavterskeltilbud rettet mot permitterte og arbeidsledige i Ullensaker. Saken legges fram for HHS så fort som mulig, og senest innen utgangen av første kvartal 2022.

  19.    Satsning på ettervern


  Ettervernet i barnevernstjenesten må styrkes, og det faglige tilbudet må utvikles.
  Ullensaker kommune ønsker å ha som mål å forhindre utenforskap for ungdom som mottar ettervern fra Barneverntjenesten samt øke deres muligheter for deltagelse og aktivitet i samfunnet. Ullensaker kommune har et særskilt samfunnsansvar for disse unge menneskene.
  Det er ønskelig at det tenkes fleksibelt og kreativt med denne gruppen og samtidig samarbeid med andre instanser med fokus på livsløpsperspektiv.  Det ønskes en større tiltaksportefølje med fokus på skreddersøm rundt den enkelte ungdom og med et spesielt fokus på sårbare overgangsfaser.
  Administrasjonen bes om å komme tilbake til HHS med satsning på ettervern i en egen politisk sak i løpet av 1. kvartal 2022, som et ledd i arbeidet med barnevernsreformen.

  Hovedutvalg for skole og barnehage

  20.    Ullensaker oppfyller lærernormen

  Nok kvalifiserte lærere er avgjørende for god tilpasset opplæring. Rådmannen bes sørge for at man når lærenormen ved alle skolene i Ullensaker. Det er lagt inn ytterligere 4. millioner i budsjett for 2022, samt 8 millioner i økonomiplanen for 2023-2025 for å sikre at kommunen overoppfyller lærernormen.

  21.    Styrke spesialpedagogisk arbeid i barnehagene

  I rådmannens budsjettgrunnlag fremkommer det et økende behov for spesialpedagogisk hjelp for barnehagebarn. Med ventelister hos PPT og spesialpedagoger med høyt arbeidspress, bør det gjøres en vurdering av om dagens løsning med omreisende spesialpedagogiske veiledere er den beste måten å organisere dette arbeidet på. En del kommuner tilsetter spesialpedagoger direkte i barnehagene og har god erfaring med dette.

  Administrasjonen bes gjennomføre en undersøkelse blant ansatte i barnehagene og på pedagogisk senter, med spørsmål om hvordan de mener kommunens løsning fungerer nå og om de har forslag til andre løsninger å organisere det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagene på. Resultatet og forslag til tiltak for å bedre det spesialpedagogiske arbeidet fremmes i en egen sak i løpet av første halvår 2022.

  22.    Styrke språkutvikling i barnehagene

  En stadig økende andel barn som tas opp i barnehagene i Ullensaker blir oppgitt å ha et annet morsmål enn norsk. Dette forplikter oss som barnehageeier til å gi disse barna en språklig utvikling, som bidrar til sosial aktivitet og som gjør de godt rustet til en fremtidig skolehverdag. Når Ullensaker kommune nå har lagt om spesialundervisningen sånn at det i større grad er de pedagogisk ansatte på hver enkelt barnehage som skal gi denne oppfølgingen, så forutsetter det at vi har nok kvalifisert ansatte i barnehagene til å gjøre denne jobben. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2022 som redegjør for hvordan Ullensaker kommunes barnehager jobber med språkutvikling og om hvordan vi kan styrke dette arbeidet i årene som kommer. Denne saken kan ses i sammenheng med sak om spesialpedagogisk arbeid i barnehagene, om ønskelig.

  23.    Etablere Newton-rom i Ullensaker

  Elever i Ullensakerskolen skal gis et variert og nyskapende læringsmiljø. Det er ønskelig at det etableres et Newton-rom i Ullensaker. Dette er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet utgjør et lokalt utviklingsprosjekt der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider. Det bes om en sak i løpet av første halvår 2022 om hvordan man kan etablere et Newton-rom i Ullensaker. Det bes særskilt om at administrasjonen søker samarbeidspartnere i lokalt næringsliv.

  24.    Barnehagebehovsplan og ny kommunal barnehage på Jessheim  

  Ullensaker har pr. i dag 7 kommunale og 35 private barnehager. De siste befolkningsprognosene viser en betydelig økning i antall barn med rett til plass frem mot 2030. For at Ullensaker kommune skal kunne tilby plass til de som har krav på dette i kommende tiårsperiode, vil det være behov for nyetablering av ca. 700 barnehageplasser. De rødgrønne partiene ønsker å øke den kommunale andelen barnehageplasser mest mulig innen 2030 og derfor at en betydelig andel av behovet for nye barnehageplasser dekkes ved kommunale plasser. Det ønskes derfor utarbeidet en barnehagestruktur som tar hensyn til befolkningsvekst og ivaretagelse av faglige og økonomiske perspektiver, gjennom en Barnehagebehovsplan. Samtidig er det behov for å begynne planleggingen av en ny kommunal barnehage på Jessheim. Det er satt av midler til utarbeidelsen av en barnehagebehovsplan og til ny barnehage på Jessheim i budsjett for 2022. Administrasjonen bes se disse i sammenheng og fremme en sak til politisk behandling så raskt som mulig om prosessen for utarbeidelsen av planene, senest ila første kvartal 2022. Det forutsettes som i utarbeidelsen av Skolebruksplanen at HSB-administrasjonen leder det administrative faglige arbeidet og at det nedsettes en tverrpolitisk styringsgruppe. Det er satt av midler på HTIKs område for å bistå med utredninger.

  25.    Ressursfordelingsmodell Ullensakerskolen

  Ressursfordelingen mellom skolene i Ullensaker er svært vesentlig for hvordan hver enkelt skole kan tilby best mulig undervisning for elevene. Kommunen vår opplever stor mobilitet, samt økende behov for midler til spesialpedagogikk og ressurselever. I tillegg har kommunen skoler av ulike størrelse og med ulike sosiodemografiske grupper. Det bes om en sak i løpet av 2022 der administrasjonen redegjør for faktorene i dagens modell og der man foreslår justeringer for å ta høyde for de siste årenes endringer i skolene.

  -------------------

  Opprette et kommunalt eid eiendomsselskap som AS

  Ser vi til blant annet Øvre Eiker Kommune og Bærum Kommune finner vi at man har etablert et kommunalt eid aksjeselskap for å ivareta kommunens behov innenfor eiendom. I Øvre Eiker har man Eiker Eiendomsutvikling AS, og i Bærum Kommune har man både Kalk Eiendom og Bærum Kommune Eiendom.

  Ullensaker Kommune er en stor eiendoms-aktør med sine antall kvadratmeter og antall enheter, og det antas å være både nye inntekter og reduserte kostnader for kommunen ved å etablere en profesjonell eiendomsavdeling som drives etter aksjeloven, og ikke etter et skiftende politisk flertall i et kommunestyre.

  Administrasjonen bes legge frem en sak som belyser fordeler og ulemper ved etablering av et kommunalt eiendomsselskap som AS, eller andre relevante selskapsformer, hvor man eventuelt skal overføre ansvar for kjøp, salg, drift og utleie på kommunens vegne.

  Saken må samtidig synliggjøre:
  - Effekten på kommunens gjenværende drifts- og finanskostnader ved flytting/salg av kommunale boliger, kommunale tomter og kommunale formålsbygg uten store oppgraderingsbehov.
  Saken bes også belyse hvordan eiendommene kan kjøpes ut, og til hvilken takst. Kan f. eks gjennomført takst fra innføring av gjengs leie indeksjusteres og legges til grunn?
  - Hva er den resterende kommunale lånegjeld på objekter som overføres/selges?
  - Se muligheter for å tilføre frigjort kapitalen fra et evt bytte av pensjons-leverandør til å investere i eiendom gjennom dette selskapet.

  Vurdering av pensjonsleverandør

  Administrasjonen bes i løpet av 1. halvår fremlegge en sak som belyser ulike alternativer for pensjonsordning for kommunens ansatte.
  Dette skal inkludere en vurdering av å opprette egen pensjonssparing etter modell fra for eksempel Lørenskog.

  Administrasjonens bes involvere de ansattes fagforeninger i vurderingen og at deres syn kommer frem i saken

  Ungdomsmiljø / Forebyggende arbeid

  Ullensaker Kommune har over lang tid hatt et tverrpolitisk fokus på forebyggende arbeid for barn og unge gjennom FBU, FABU og deler av Barnevern. Det er brukt betydelige summer for å holde tritt med utviklingen, i samarbeid med lokalt politi og kommunens rus-enhet. Frem til nylig har vi gjentatte ganger blitt orientert om at det er utfordringer, men at man samlet sett har god oversikt og kontroll. Det som derimot er mer alarmerende, er at det nå for første gang varsles at man er usikker på om man har kontroll. 

  Vi må derfor se hvordan man kan få tilbake kontrollen og oversikten, og gjennom et samarbeid med de utøvende parter bes derfor administrasjonen legge frem en sak i løpet av 1.tertial med sikte på å etablere en uteseksjon.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Staahles første forslag fikk 13 stemmer (FrP) og falt derved mot 32 stemmer (AP, H, SP, SV, MDG, Krf, V, R og Uavh.) avgitt for repr. Solbergs forslag.

  Repr. Lien Hansens forslag med unntakt av siste kulepunkt ble enstemmig vedtatt

  Repr. Lien Hansens forslag, siste kulepunkt, fikk 32 stemmer (FrP, H, SP, MDG, Krf, V, R og Uavh.) og ble derved vedtatt mot 13 stemmer (AP, SV og R) som stemte i mot.

  Repr. Stokstad Oseruds forslag enstemmig vedtatt.

  Repr. Staahles andre forslag fikk 22 stemmer (FrP, H, Krf og Uavh.) og falt derved mot 23 stemmer (AP, SP, SV, MDG, V og R) som stemte i mot.

  Verbalforslag fra AP, SP, SV, MDG, R og V med unntak av forslag 1, 5, 12 og 24 ble enstemmig vedtatt

  Verbalforslag nr. 1, 5, 12 og 24 fra Formannskapets innstilling fikk 24 stemmer (AP, SP, SV, MDG, R, V og Uavh.) og ble derved vedtatt mot 21 stemmer (FrP, H og Krf) som stemte i mot.

  Verbalforslag fremmet av FrP, H og Krf knyttet til Ungdomsmiljø og forebyggende arbeid ble enstemmig vedtatt

  Repr. Stokstad Oseruds budsjettforslag på vegne av AP, SP, SV, MDG, R og V fikk 24 stemmer (AP, SP, SV, MDG, V, R og Uavh.) og ble derved vedtatt mot 21 stemmer (FrP, H og Krf) avgitt for repr. Lien Hansens budsjettforslag på vegne av FrP, H og Krf)

  Repr. Borgens merknad fikk tilslutning av et enstemmig kommunestyre.

 • Ullensaker svømmehall KF - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Hoveddokument 74KB
  Brevdato: 11.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for plan, kultur og teknisk til 31.12.2022
  Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Budsjettet godkjennes.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Lien Hansens forslag fikk 22 stemmer (FrP, H, Krf og Uavh.) og falt derved mot 23 stemmer (AP, SP, MDG, SV, V og R) som stemte i mot.

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

 • Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2021 til 2022 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 08.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Budsjettavdelingen
  Saksbehandler: Lene-Ingunn Bjerke Moen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ubrukte investeringsmidler fra 2021 på totalt 132,750 mill. kroner overføres og innarbeides iinvesteringsbudsjettet for 2022 i henhold til tabell 1. Økningen i budsjett 2022 finansieres ved moms-kompensasjon og bruk av lån. Moms-kompensasjon og lånebehov i 2021 reduseres tilsvarende.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Tilskudd til nytt kunstgress Jessheim stadion Hoveddokument 100KB
  Brevdato: 24.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Park og Idrett
  Saksbehandler: Haakon S. Fjone

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det bevilges kroner 1 500 000,- til nytt kunstgras på Jessheim Stadion i 2022. Bevilgningen er innvilget i posisjonens budsjettforslag. Kriterier for støtten er som følger:
  - Tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad.
  - Det brukte kunstgresset anvendes til baner for breddeidretten som beskrevet.
  - "Paden" under dekket byttes til en langt mer energieffektiv type.
  - Differansen mellom omsøkt og innvilget støttebeløp må finansieres gjennom egenkpital, lån, sponsormidler eller lignende.
  - Det legges til grunn at dette er siste gang Ullensaker kommune støtter baner med gummigranulat. Dette av miljøhensyn.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Stokstad Oseruds forslag fikk 24 stemmer (AP, SP, SV, MDG, V, R og Uavh.) mot 21 stemmer (FrP, H og Krf) avgitt for repr. Borgens forslag.

 • Tilskuddssatser 2022 private barnehager i Ullensaker kommune Hoveddokument 1 012KB
  Brevdato: 03.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Budsjettavdelingen
  Saksbehandler: Gro Barkvoll Rui

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tilskuddssatser til private barnehager for 2022 fastsettes som følger:
  Behandling

  Av 45 representanter var 44 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

 • Lokale retningslinjer for private barnehager 2022 Hoveddokument 133KB
  Brevdato: 28.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Barnehagemyndigheten
  Saksbehandler: Bente Hofsløkken

  Dokumenter

   

  Vedtak


  1.

  BetegnelsenLokale retningslinjer for private barnehager i Ullensakerendres til Lokal forskrift for private barnehager i Ullensaker med virkning fra 1.1.2022.

  2

  Lokal forskrift for private barnehager 2022 vedtas i henhold til saksdokumentet med vedlegg. 

  3

  Lokal forskrift 2022 har virkedato fra 1.1.2022 til og med 31.12.2022.   Behandling

  Av 45 representanter var 44 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Stasjonært avfallssug Gystadmarka. Endelig ramme og inngåelse av kontrakt Hoveddokument 183KB
  Brevdato: 25.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Utbygging
  Saksbehandler: Irina Håkonsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Total budsjettramme for stasjonært avfallssug Gystadmarka settes til kr. 72,535 millioner.

  Lånefinansieringen økes med kr 10,035 millioner.

  Kommunedirektøren inngår kontrakt for totalentreprise med den beste tilbyder ihht tildelingskriteriene.

  Saken oversendes kontrollutvalget for gjennomgang.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Lien Hansens forslag ble enstemmig vedtatt.

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Bemanning og kompetanse i helsetjenestene Hoveddokument 130KB
  Brevdato: 29.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for helsevern og sosial omsorg
  Saksbehandler: Lieneke de Laat

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Plan for å styrke bemanning i helsetjenestene tas til orientering.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannsakpets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Ny orientering - Oppfølging av verbalforslag knyttet til budsjett 2021- vedtatt i KST 15.12.2020 Hoveddokument 77KB
  Brevdato: 29.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for plan, kultur og teknisk til 31.12.2022
  Saksbehandler: Hege Jansen Finne

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken tas til orientering.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt

 • Utenforskap og konsekvenser av koronapandemien – prioriteringer for videre arbeid Hoveddokument 143KB
  Brevdato: 22.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og næring
  Saksbehandler: Grethe Frank Strand

  Dokumenter

   

  Vedtak

  • Program for håndtering av konsekvensene av koronapandemien videføres, med organisasjonsforum som administrativt programstyre og Formannskapet som styringsgruppe.
  • Prioriterte tiltak for å forebygge utenforskap som følge av koronapandemien i 2022 er:
   1. Styrke tilbudet om lavterskelaktiviteter etter skoletid gjennom planlegging og utvikling av en pilot på et nærmiljøsenter på Kløfta i samarbeid mellom skole, foresatte, lag/foreninger, andre tjenester for barn og unge, og andre frivillige i lokalsamfunnet.
   2. Etablere et multikulturelt råd i kommunen for bedre dialog med og medvirkning fra innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn.
   3. Implementere «BTI og fritid» gjennom workshops med lag og foreninger for å styrke samhandlingen rundt barn og unge, og bidra til økt deltakelse i fritidsaktiviteter.
  • Ubrukte midler fra tidligere vedtak i sak KST - PS 54/21, vedtakspunkt 2, overføres til 2022 med inntil 0,2 mill. kroner.
  • Ubrukte midler avsatt til utenforskap i forbindelse med koronasituasjonen i 2021 (Rådmannens risikopott), overføres til 2022 med inntil 1,3 mill. kroner for videre arbeid med å forebygge utenforskap som følge av koronapandemien.  

  1. Av ekstrainntektene på skatt i november 2021 avsettes inntil kr. 3 millioner til tiltak for frivillighet, idrett og kultur. Administrasjonen bes gå i dialog med Idrettsrådet og Kulturrådet og komme tilbake med en sak til FSK ila. januar 2022. Det bes om tiltak som kan iverksettes raskt og som avhjelper frivilligheten som følge av koronatiltak og tiltak som bidrar til økt rekrutering til frivillige lag og organisasjoner.

  2. Av de økte skatteinntektene i november 2021 settes det av 500 000,- til at de utendørs baneflatene i kommunen kan holdes åpen gjennom vinteren. I lys av de nye koronatiltakene anses dette som et særlig viktig tiltak for å opprettholde aktivitet utendørs. Politisk ledelse, administrasjon og Idrettsrådet bes gå i dialog for å finne ut hvordan midlene kan disponeres.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Fjærli Hjetlands forslag ble enstemmig vedtatt.

  Repr. Lien Hansens forslag til nytt punkt 2 fikk 13 stemmer (FrP) og falt derved vedtatt mot 32 stemmer (AP, H, SP, SV, MDG, Krf, V, R og Uavh.) avgitt for formannskapets innstilling

  Formannskapets innstilling med unntakt av punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

 • Transparens og tillit til kommunens virksomhet Hoveddokument 98KB
  Brevdato: 17.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Klaus Harald Wike

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ullensaker kommune melder seg inn i Transparency International, og kostnader for medlemskap (kr 27.500) dekkes av disposisjonsfondet for 2022, og innpasses i budsjettet fra 2023.

  Saken forøvrig tas til orientering.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Revisjon av eiermeldingen Hoveddokument 88KB

  146/21 - 21/111888 - Revisjon av eiermeldingen

  Journaldato: 03.01.2023  4 dokumenter
  Brevdato: 24.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Klaus Harald Wike

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det nedsettes et politisk utvalg for å revidere kommunenes eierskapsmelding med følgende medlemmer:
  Astrid Solberg (Sp) – leder
  Bjørn Berg (Ap) – nestleder
  Janne Moen Lyng (SV)
  Eirik Ballestad (MDG)
  Frøydis Myrhaug Danielsen (Rødt)
  Thorbjørn Merkesdal (V)
  Ståle Lien Hansen (FrP)
  Willy Kvilten (H)
  Lise Kragseth Furuset (KrF)  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Kristoffersen Furulunds forslag på vegne av Nominasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt

 • Delegering av organisasjonsmyndighet Hoveddokument 89KB
  Brevdato: 26.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Klaus Harald Wike

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken utsette til neste ordinære Evaluering av politisk organisering og revisjon av reglement.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Kristoffersen Furulunds forslag ble estemmig vedtatt

 • Høring - Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven Høringsinnspill Hoveddokument 104KB
  Brevdato: 02.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for skole og barnehage
  Saksbehandler: Ellen Elise Aarstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Hovedutvalget tar forslaget til høringssvar til orientering.
  2. Innspill fra skolenes samarbeidsutvalgbearbeides og innarbeides i et notat med forslag til ny høringsuttalelse som legges fram for Kommunestyret 14.12.21.Høringssvaret sendes Kunnskapsdepartementet etter Kommunestyrets behandling


  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Hovedutvalg for skole og barnehages innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Evaluering av TV-Aksjonen 2021 Hoveddokument 81KB

  149/21 - 21/103780 - Evaluering av TV-Aksjonen 2021

  Journaldato: 06.01.2022  1 dokument
  Brevdato: 04.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Personal og lønn
  Saksbehandler: Annette Meyer

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det anbefales at fysisk bøssebæring i regi av Ullensaker kommunen avsluttes.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. § 13 1. ledd.

  150/21 - 21/107250 - Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7

  Journaldato: 19.12.2022 
  Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1.
  Brevdato: 10.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Terje Bihaug
  Tilgangskode: UO-1 
   
 • Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. § 13 1. ledd.

  151/21 - 21/110090 - Bosetting av flyktninger 2022

  Journaldato: 02.12.2021 
  Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1.
  Brevdato: 18.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Nav Arbeid og inkludering
  Saksbehandler: Carine Bakken
  Tilgangskode: UO-2 
   
 • Interpellasjoner, grunngitte spørsmål og enkle spørsmål Hoveddokument 86KB
  Brevdato: 03.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Kurt Kristoffersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektøren fremmer sak til første HTIK i 2022, med de problemstillinger som kommer fram i interpellasjonen. Forslag fremmet i interpellasjon følge saken.

  Dersom det gjennomføres svømmestevne i januar, før neste HTIK-møte, skal løsningen fremmet av Høyre legges til grunn.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Raad Wanggaards forslag til vedtak i interpellasjonen fikk 21 stemmer (FrP, H og Uavh.) og falt derved mot 24 stemmer (AP, SP, MDG, SV, V, R og Krf) avgitt for repr. Stokstad Oseruds forslag.

  Grunngitt spørsmål og enkle spørsmål ble besvart av ordfører.

 • Etterspurt informasjon til KST sak 136/21 KF Ullensaker svømmehall Hoveddokument 99KB
  Brevdato: 10.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for plan, kultur og teknisk til 31.12.2022
  Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken tas til orientering.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Saken ble enstemmig tatt til orientering.

 • Midlertidige endringer av vedtekter i kommunale barnehager og skolefritidsordninger - Åpningstider Hoveddokument 117KB
  Brevdato: 14.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for skole og barnehage
  Saksbehandler: Camilla Løkstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Åpningstiden i de kommunale barnehagene og skolefritidsordningene vil være kl. 08.00 – 15.30 og gjelder uavhengig av smittenivå frem til 1. februar 2022.

  2. Foresatte i samfunnskritiske yrker og barn med særlige behov får tilrettelagt tilbud utover åpningstiden innenfor rammen av tidligere åpningstid, kl. 07.00-17.00.

  3. Endringene gjelder frem til 1. februar 2022. Tilbakeføring til opprinnelige vedtekter kan gjøres administrativt før 1. februar så fremt situasjonen tillater det.  Behandling

  Av 45 representanter var 44 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Fjærli Hjetlands forslag ble enstemmig vedtatt

 • Omsorgsboliger til mennesker med ruslidelser Hoveddokument 280KB
  Brevdato: 03.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret
  Saksbehandler: Kurt Kristoffersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Notatet tas til orientering
  2. Saken oversendes til hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg for behandling
  3. Alle forslag fremlagt i møtet følger saken
  4. Kommunestyret ønsker et ambisiøst bo og helse tilbud for brukergruppen. Det betyr at vi må kunne etablere varierte, trygge og gode boformer som passer den enkelte. Alle innbyggere i Ullensaker skal bli møtt med respekt, ha mulighet for gode boliger og være integrert i trygge lokalmiljø. Derfor bes administrasjonen om å utrede en etablering av et faglig sterkt FACT-team, som kan ha base på et sterkt nedskalert botilbud på Algarheim eller andre egnede lokasjoner. Administrasjoner bes også om å se dette i sammenheng med våre øvrige bo og helsetilbud til brukergruppen og komme med anbefalinger om fremtidig behov for ulike boformer og hvordan disse på bakgrunn av brukernes behov, moderne forskning og faglig kunnskap kan gjøres best mulig. Den administrative vurderingen må foreligge før kommunestyret tar stilling til reguleringssaken på Algarheim  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter

  Votering:

  Repr. Staahles forslag fikk 21 stemmer (FrP, 6xH, Krf og Uavh.) og falt derved mot 24 stemmer (AP, SP, SV, MDG, V, R og 1xH (Solveig Grene Seipæjærvi)) avgitt for repr. Stokstad Oseruds forslag.

 • Saksframlegg - Høring - Forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven - Innspill fra skolenes samarbeidsutvalg Hoveddokument 107KB
  Brevdato: 01.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Område for skole og barnehage
  Saksbehandler: Ellen Elise Aarstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken tas til orientring.  Behandling

  Av 45 representanter var 45 til stede, medregnet møtende vararepresentanter.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Eyvind Jørgensen SchumacherArbeiderpartietOrdførereyvind.jorgensen.schumacher@ullensaker.kommune.no
Lars Halvor Stokstad OserudSenterpartietVaraordførerlarshalvor@larshalvor.no
Irene Kristoffersen FurulundArbeiderpartietMedlemirefuru@icloud.com
Lars Fjærli HjetlandArbeiderpartietMedlemlarsfhjetland@gmail.com
Asbjørn Anders GundersenArbeiderpartietMedlemag1951@online.no
Britt Othilie KnutsenArbeiderpartietMedlembritt.knutsen@hotmail.com
Unni Lisbeth LundbergArbeiderpartietMedlembettan.ull@outlook.com
Eva Margrethe GullichsenArbeiderpartietMedlemeva_gull@hotmail.com
Nask Mohammed Arif KhederArbeiderpartietMedlemnaskkheder@hotmail.no
Jalil VahediArbeiderpartietMedlemjalilvahedi_76@hotmail.com
Bjørn BergArbeiderpartietMedlem01bjorn.berg@gmail.com
Tom StaahleFremskrittspartietMedlemtom@staahle.no
Ståle Lien HansenFremskrittspartietMedlemhansen.staale@gmail.com
Petter StensbyFremskrittspartietMedlempetsten@online.no
Jorunn Gram VordalFremskrittspartietMedlemjorunngv@gmail.com
Sandra Kim EldevikFremskrittspartietMedlemesandrakim@gmai.com
Harald Jan EspelundFremskrittspartietMedlemmelbygrd@online.no
Herman Flo FåneFremskrittspartietMedlemherman.fane@fpu.no
Cato Seterdal Lilleaas-StenmarkFremskrittspartietMedlemcato.a929@hotmail.com
Alf Jaran KarlsenFremskrittspartietMedlemajk@live.no
Felix Emanuel Jøndal FrantzenFremskrittspartietMedlemfelix.frantzen@fpu.no
Ingfrid Oddveig TveitFremskrittspartietMedlemadvokat@ingfrid-tveit.no
Iver TokstadFremskrittspartietMedlemiveto@online.no
Willy KviltenHøyreMedlemwilly.kvilten@hotmail.no
Karianne Raad WanggaardHøyreMedlemkrwanggaard@gmail.com
Hans Jørgen BorgenHøyreMedlemhjborgen@gmail.com
Solveig Grene SeipæjærviHøyreMedlemsolveig.grene@gmail.com
Caroline NordbækHøyreMedlemcaroline.nordbaek@gmail.com
Victor RosenlindHøyreMedlemvictrose@outlook.com
Lars VidveiHøyreMedlemlvidvei@gmail.com
Lise Kragset FurusethKristelig FolkepartiMedlemlise@hoppensprett.no
Eirik Sørsdal BallestadMiljøpartiet De GrønneMedlemeirik.mdg@gmail.com
Tove KongsvikMiljøpartiet De GrønneMedlemkongsviktove@gmail.com
Astrid SolbergSenterpartietMedlemasolberg2@gmail.com
Anne-Line Kjos SollieSenterpartietMedlemanne.line.sollie@hotmail.com
Martin StangerSenterpartietMedlemmartinstanger@icloud.com
Leif Erik DahlSenterpartietMedlemlerik-da@online.no
Elisabeth Berg HansenSenterpartietMedlemelisab4@hotmail.no
Mahmod AhmadSosialistisk VenstrepartiMedlemmahmod.ahmad@sv.no
Beathe ChristensenUavhengigMedlemchristensenbeathe@gmail.com
Thorbjørn MerkesdalVenstreMedlemthmerke@gmail.com
Joakim Damian GebhardtArbeiderpartietVaramedlemjoakim.gebhardt@gmail.com
Unni Lund FinkenhavnFremskrittspartietVaramedlemu.finkenhavn@gmail.com
Anette Cecilie LareggRødtVaramedlemalaregg@gmail.com
Tariq IsmailSosialistisk VenstrepartiVaramedlemtariqi793@hotmail.com
Kurt KristoffersenKurt.Kristoffersen@ullensaker.kommune.no
Yngve Rønningyngve.ronning@ullensaker.kommune.no
Gunnhild Grimstad-Kirkebygunhild.grimstad-kirkeby@ullensaker.kommune.no
Klaus Harald Wikeklaus.harald.wike@ullensaker.kommune.no
Inge Bjur Halvorseninge.bjur.halvorsen@ullensaker.kommune.no
Kjersti Stundalkjersti.stundal2@ullensaker.kommune.no
Inger Kronen Tverangeringer.kronen.tveranger@ullensaker.kommune.no
Aslaug Elise Thomassenaslaug.elise.thomassen@ullensaker.kommune.no
Lena Anett Lund (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemlena.anett.lund@gmail.com
Anne Volle (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemannevolle@hotmail.com
Frøydis Myrhaug Danielsen (Ikke møtt) RødtMedlemfmyrhaug@gmail.com
Janne Moen Lyng (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemsvjanne@moenlyng.dk
ACOS Innsyn levert av ACOS AS