Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 13.12.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 13.12.2021

Kommunestyret
13.12.2021 09:00 - 15:30
Utvalg:Kommunestyret
Dato:13.12.2021 09:00 - 15:30
Møtested:Teamsmøte
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 13.12.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 13.12.2021 (Hoveddokument)
Møtebok:Møtebok - Kommunestyret - 13.12.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Åpning av kommunestyremøte 13.12.2021 - aktuelle orienteringer m.m. Hoveddokument 39KB
  Brevdato: 25.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Innkalling og sakslisten for kommunestyremøte 13.12.2021 godkjennes.  Behandling

  Innledningsvis ønsket ordføreren velkommen til møtet, og redegjorde for bakgrunnen for at kommunestyremøtet gjennomføres som fjernmøte på Teams. Deretter foretok ordfører navneopprop. Oppropet viste at kommunestyret var fulltallig.

  Det fremkom ingen merknader verken til innkallingen eller sakslisten, bortsett fra beklagelse om at det ble ansett som nødvendig å gjennomføret møtet på Teams.

  Til å underskrive protokollen ble følgende utpekt: Gudbrand Engelien og Ola Askvig.

 • Kontrollutvalgets budsjett for 2022 Hoveddokument 40KB
  Brevdato: 09.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Terje Lindalen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

  Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 • Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 Hoveddokument 76KB
  Brevdato: 16.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Terje Lindalen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordfører redegjorde innledningsvis for formannskapets behandling og innstilling.

  Følgende dokumenter er ettersendt og publisert etter behandlingen av saken i formannskapsmøtet 24.11.2021 (se epost av 10.12.2021):

  • Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet

  • Innspill angående Vestsida barnehage

  • Innspill til budsjettprosessen

  • Endringsforslag fra Søndre Land Venstre

  • Felles høringsnotat fra Fagforbundet, Delta, Nors Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen

  • Innspill fra FAU ved Søndre Land ungdomsskole, samt Fryal og Odnes skoler.

  Leder av ungdomsrådet, Anna Hagenborg, hadde bedt om å få benytte møte- og taleretten og viste en presentasjon med innspill fra ungdomsrådet. Presentasjonen tas inn som nytt vedlegg på saken.

  Deretter ble det gjennomført gruppemøter.

  Etter gruppemøter redegjorde ordfører for de aktuelle endringsforslagene fra hhv AP, SP og SV (jfr. innstillingen fra formannskapet), samt felles forslag fra H, Bygdelista (SBL) og Rødt. I tillegg foreligger det også endringsforslag fra Venstre. Det ble gjennomført presentasjoner av de foreliggende forslagene i følgende rekkefølge:

  • Ordfører Anne Hagenborg (AP) presenterte felles forslag fra AP, SP og SV - inkl endringer i forhold til behandlingen i formannskapet.

  • Kommunestyrerepresentant og gruppeleder Rune Selj (H) presenterte fellesforslag fra H, SBL og Rødt

  • Kommunestyrerepresentant Juel Sagbakken (V) presenterte Venstre sitt endringsforslag

  Alle presentasjonene og forslagene følger som vedlegg til saken.

  Rådmannen fikk deretter ordet for å kommentere de presenterte endringsorslagene.

  Deretter ble det åpnet for debatt hvor det ble fremført flere innlegg i forhold til de presenterte forslagene. I debatten fremkom det ulike synspunkter og kommetarer, samt spørsmål som ble besvart og kommentert av rådmannen og ordfører.

  Det ble enighet om at avstemmingen gjennomføres ved at det ble foretatt skriftlig avstemming samtidig mellom de tre foreliggende forslagene. Avstemmingen ga følgende resultat:

  • Forslaget fra AP/SP/SV inklusikve endringsforslagene oppnådde 14 stemmer og ble da vedtatt

  • Forslaget fra H/SBL/Rødt oppnådde 10 stemmer

  • Forslaget fra Venstre oppnådde 1 stemme

  Endringene i fellesforslaget fra AP/SP/SV i forhold til innstillingen fra formannskapet gjelder følgende:

  • 100 000,- på drift til u-råd, hentet fra ekstra til mestring og velferd (dvs. ekstra midlene til mestring og velferd reduseres tilsvarene, fra kr 300 000 til kr 200 000)

  • U-råd skal ha påvirkning på bruk av midler satt av til skole på investeringsbudsjett

  • Gratis barnehageplass i Søndre Land kommune for barn bosatt i de to ytterste «gamle» skolekretsene på vestsida, de som kan velge å begynne på Bjoneroa skole.

  Deretter ble det foreatt punktvis avstemming i forhold til innstillingen fra formannskapet, inkl. vedtatte endringer i fellesforslaget fra AP/SP/SV. Avstemmingsresultatet er gjengitt med uthevet skrift fortløpende i forhold til punktene i innstillingen. Den punktvise avstemmingen ga følgende resultat:

  1. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue.- Enstemmig vedtatt.

  2. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1: «Kommunale satser og egenbetalinger». - Enstemmig vedtatt

  3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av bevilgningsoversikter drift i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 – 2025» med de endringer som framkommer i forslaget fra AP, SP og SV. - Vedtatt med 15 mot 10 stemmer

  4. 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan slik det framgår av bevilgningsoversikt investering i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 – 2025» med de endringer for framkommer i forslaget fra AP, SP og SV.- Vedtatt med 14 mot 11 stemmer.

  2. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til finansiering av anleggsmidler med inntil kr. 30,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år.- Enstemmig vedtatt.

  3. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån til videreutlån (Startlån) på kr. 10,0 mill. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år. - Enstemmig vedtatt.

  1. Kommunestyret vedtar de langsiktige økonomiske måltallene slik de framgår i kapittel 2 – Budsjett 2021 og økonomiplan 2022 – 2025 i «Handlings- og økonomiplan med budsjett 2022 – 2025».- Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

  2. Kommunestyret vedtar at rådmannens forslag endres slik at kr. 800.000 flyttes fra rammen for Stab og støtte til rammen for Utviklingsenheten.- Vedtatt med 20 mot 5 stemmer.

 • Eierskapsmelding 2020 Hoveddokument 39KB

  79/21 - 21/12986 - Eierskapsmelding 2020

  Journaldato: 11.11.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 11.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Terje Lindalen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordfører redegjorde innledningsvis for saken.

  Det ble påpekt at eierskapsemeldingen burde ha vært fremmet tidligere, samt spørsmål i forhold til prosess og behandlingsmåte som ble kommentert og besvart av ordfører.

  Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 • Bruk av utbyggingsavtaler ved gjennomføring av arealplaner Hoveddokument 44KB
  Brevdato: 15.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Utvikling
  Saksbehandler: Knut Åge Berge

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordfører redegjorde for bakgrunnen for saken.

  I den påfølgende debatte ble det stilt spørsmål som ble besvart av rådmannen.

  Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 • Vedtektsendringer for SFO Hoveddokument 40KB

  81/21 - 21/13497 - Vedtektsendringer for SFO

  Journaldato: 18.11.2021  3 dokumenter
  Brevdato: 18.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Skole
  Saksbehandler: Håvard Eriksen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Saken utsettes og sendes tilbake til komité for oppvekst  Behandling

  Ordfører redegjorde innledningsvis for bakgrunnen for saken og tidligere behandlinger.

  Kommunalsjef for skole Håvard Eriksen var til stede og gjorde nærmere rede for bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål.

  Endringsforslaget fra Inger Lise Sveum-Aasbekken om å fjerne siste avsnitt i vedtektenenes § 6 (omhandler SFO tilbudet i ferier).

  Ordfører fremmett forslag om å utsette saken og og sende saken tiilbake til komité for oppvekst for å se nærmere på innhold og formulering i vedtektenes § 6.

  Utsettelsesforslag ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.

 • Søknad om midlertidig fritak fra vervet som folkevalgt representant - varaordfører Mona Tønnesland og formannskapsmedlem Jon Odden - opprykk, valg av settemedlemmer, suppleringsvalg m.m. Hoveddokument 95KB
  Brevdato: 19.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Thea Markeng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  1. I medhold av kommunelovens § 7-9. 2. ledd vedtar kommunestyret i Søndre Land følgende:

  1. Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 31.03.2022.

  2. Formannskapsmedlem Jon Odden (AP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 30.06.2022.

  1. I medhold av kommunelovens § 7-10 1. ledd, jfr. 3. ledd, foretas det følgende opprykk av midlertidige nye faste medlemmer til kommunestyret iht valgoppgjøret for valglistene til hhv Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti for den samme perioden som midlertidige fritak er innvilget for:

  1. 1. varamedlem for valglisten til SP – Ida Flatlien.

  2. 1. varamedlem for valglisten til AP – Kari Nereng.

  1. Som midlertidige nye (sette) medlemmer til formannskapet for den samme perioden som de midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden velges følgende:

  • Geir Martin Steinsli (SP)

  • Birgitte Rosenberg (AP)

  1. Som settevaraordfører for Mona Tønnesland Tholin fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges:

  • Geir Marti Steinsli (SP)

  1. Som midlertidige nye (sette) medlemmer for den samme perioden som de midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden – velges følgende til hhv komité for mestring og velferd, og komité for lokalsamfunn:

  • Endre Granum (Komité for mestring og velferd)

  • Kari Nereng (Komité for lokalsamfunn)

  1. Som midlertidig lederfor komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges:

  • Erik Hagaseth Haug (AP)

  1. Som nytt varamedlem fra Senterpartiet til komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges (da Anita Åsødegård allerede er valgt som 2. varamedlem, innbærer vedtaket at hun rykker opp som 1. varamedlem i perioden det midlertidige fritaket gjelder for)

  • Anita Åsødegård

  1. Som midlertidig leder for komité for lokalsamfunn fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges:

  • Geir Martin Steinsli (SP)

  1. Det velges følgende midlertidige representanter/vararepresentanter i øvrige verv som innehas av varaordfører Mona Tønnesland Tholin fra og med dags dato til og med 31.03.2022:

  • Geir Martin Steinsli (SP)

  1. Det velges følgende midlertidige vararepresentanter i øvrige verv som innehas av formannskapsmedlem Jon Odden fra og med dags dato til og med 30.06.2022:

  • Birgitte Rosenberg (AP)  Behandling

  Ordfører redegjorde for bakgrunnen for saken.

  Kommunestyrerepresentant Juel Sagbakken (V) påpekte at nestlederne i komiteene burde fungere som ledere i perioden fritakene gjelder for. Dette ble ikke debattert noe videre.

  Kommunestyrerepresentant Birgitte Rosenber (AP) fremmet på vegne av posisjonen forslag på de midlertidige valgene som er foreslått iht innstillingen. Forslagene er gjengitt fortløpende nedenfor.

  Deretter ble det foretatt punktvis avstemming i forhold til innstillingen. Resultatet av avstemmingen er gjenngitt fortløpende med fet kursiv tekst.

  1. I medhold av kommunelovens § 7-9. 2. ledd vedtar kommunestyret i Søndre Land følgende:

  1. Varaordfører Mona Tønnesland Tholin (SP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 31.03.2022.

  2. Formannskapsmedlem Jon Odden (AP) innvilges søknad om midlertidig fritak (permisjon) fra sine folkevalgte verv i Søndre Land fra og med dags dato og til og med 30.06.2022.

  Enstemmig vedtatt.

  1. I medhold av kommunelovens § 7-10 1. ledd, jfr. 3. ledd, foretas det følgende opprykk av midlertidige nye faste medlemmer til kommunestyret iht valgoppgjøret for valglistene til hhv Søndre Land Senterparti og Søndre Land Arbeiderparti for den samme perioden som midlertidige fritak er innvilget for:

  a) 1. varamedlem for valglisten til SP – Ida Flatlien.

  b) 1. varamedlem for valglisten til AP – Kari Nereng.

  Enstemmig vedtatt.

  1. Som midlertidige nye (sette) medlemmer til formannskapet for den samme perioden som de midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden velges følgende:

  • Geir Martin Steinsli (SP)

  • Birgitte Rosenberg (AP)

  Enstemmig vedtatt.

  1. Som settevaraordfører for Mona Tønnesland Tholin fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges:

  • Geir Marti Steinsli (SP)

  Enstemmig vedtatt.

  1. Som midlertidige nye (sette) medlemmer for den samme perioden som de midlertidige fritakene er innvilget for – hhv Mona Tønnesland Tholin og Jon Odden – velges følgende til hhv komité for mestring og velferd, og komité for lokalsamfunn:

  • Endre Granum (Komité for mestring og velferd)

  • Kari Nereng (Komité for lokalsamfunn)

  Enstemmig vedtatt.

  1. Som midlertidig leder for komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges:

  • Erik Hagaseth Haug (AP)

  Enstemmig vedtatt.

  1. Som nytt varamedlem fra Senterpartiet til komité for mestring og velferd fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges (da Anita Åsødegård allerede er valgt som 2. varamedlem, innbærer forslaget at hun rykker opp som 1. varamedlem i perioden det midlertidige fritaket gjelder for) :

  • Anita Åsødegård

  Enstemmig vedtatt.

  1. Som midlertidig leder for komité for lokalsamfunn fra dags dato og til og med 31.03.2022 velges:

  • Geir Martin Steinsli (SP)

  Enstemmig vedtatt.

  1. Det velges følgende midlertidige representanter/vararepresentanter i øvrige verv som innehas av varaordfører Mona Tønnesland Tholin fra og med dags dato til og med 31.03.2022:

  • Geir Martin Steinsli (SP)

  Enstemmig vedtatt.

  1. Det velges følgende midlertidige vararepresentanter i øvrige verv som innehas av formannskapsmedlem Jon Odden fra og med dags dato til og med 30.06.2022:

  • Birgitte Rosenberg (AP)

  Enstemmig vedtatt.

 • Plan for møter i folkevalgte organer for 2022 Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 09.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  1. Kommunestyret fastsetter følgende møteplan for gjennomføring av møter i kommunestyret, fagkomiteene, formannskapet, partssammensatt utvalg og ordførerens koordineringsutvalg for året 2022:

  Organer \ møtedag

  JAN

  FEBR

  MARS

  APRIL

  MAI

  JUNI

  JULI

  AUG.

  SEPT

  OKT.

  NOV.

  DES.

  Kommunestyret

  (mandager kl 1700 unntatt a) og *

  17. *)

  31.

  14.a)

  25.

  23. a)

  13. a)

  19. a)

  17.

  14.

  12. a)

  Formannskapet (onsdager kl 0900

  . 12.

  2.

  23.

  16.

  6.

  4.

  25.

  8.b)

  22.

  31.

  21.

  5.

  26.b)

  9. b)

  23.b)

  14.

  Komité for oppvekst (kl 1700)

  21.

  4.

  30.

  12.

  31.

  5.

  Komité for helse, omsorg og velferd (kl 1700)

  21.

  4.

  30.

  12.

  31.

  5.

  Komité for Lokalsamfunn (kl 1700)

  21.

  4.

  30.

  12

  31.

  5.

  Partssammensatt utvalg (kl 0800 – 0900)

  16.

  8.

  5.

  14.

  Ordførerens koordineringsutvalg

  2.

  16.

  4.

  31.

  5.

  23.

  *) Folkevalgtopplæring

  a) Dagmøte kl 0900

  b) Utvidet formannskapsmøte (gruppeledere og hovedtillitsvalgte) med budsjett og økonomi som tema.

  2. Ettermiddags/kveldsmøter skal normalt avsluttes innen kl 2100.  Behandling

  Ordfører redegjorde for saken og innstillingen fra formannskapet.

  Kommunestyrerepresentant Knut Fremstad (H) redegjorde nærmere for fremsatte endringsforslag, og presiserte etter spørsmål at det er tenkt ordinær møtestart kl 1700 i forhold til gjennomføring av komitémøter.

  I den påfølgende debatten fremkom det ulike oppfatninger og synspunkter mht endringsforslaget om kveldsmøter for komiteene.

  Det ble deretter foretatt avstemming som ga følgende resultat:

  • Endringsforslaget fra Knut Fremstad (H) om at komitemøtene holdes vanligvis på ettermiddag/kveldstid med møtestart kl 1700 ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer,

  • Endringsforslaget om at ettermiddags/kveldsmøter normalt avsluttes innen kl 2100 ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 2.

  Forøvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt.

 • Referatsaker Hoveddokument 38KB

  84/21 - 21/14212 - Referatsaker

  Journaldato: 01.12.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 01.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Behandling

  Det framkom ingen merknader og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 • Møteprotokoll - Kommunestyret - 15.11.2021 Hoveddokument 124KB
  Brevdato: 16.11.2021
  Dokumenttype: Møteprotokoll
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   
 • Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 06.12.2021 Hoveddokument 569KB
  Brevdato: 10.12.2021
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Utvikling
  Saksbehandler: Kjeld Dag Svendsen

  Dokumenter

   
 • Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 13.12.2021 Hoveddokument 38KB
  Brevdato: 25.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Behandling

  Det fremkom verken forespørsler eller spørsmål til behandling i møtet.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Anne HagenborgArbeiderpartietOrdførera-hagenb@online.no
Birgitte RosenbergArbeiderpartietMedlembirgitte.rosenberg@gmail.com
Roger FløttumArbeiderpartietMedlemrflottum@gmail.com
Kjell Erik StabekkArbeiderpartietMedlemkjell.erik.stabekk@gmail.com
Erik Hagaseth HaugArbeiderpartietMedlemerihau.slk@gmail.com
Anne Eli Olsby HoffArbeiderpartietMedlemae@alphanet.no
Mona Bjerke HansenArbeiderpartietMedlemmonabjerkehansen@hotmail.com
Rune SeljHøyreMedlemruneselj@online.no
Ann Kristin DybhavnHøyreMedlemann.kristin.dybhavn1@gmail.com
Inger Lise Sveum-AasbekkenHøyreMedlemingaas.slk@gmail.com
Knut FremstadHøyreMedlemknutfrem@gmail.com
Øyvind Norman HansenRødtMedlemonhan@broadpark.no
Gudbrand EngelienSenterpartietMedlemgudbrand@web.de
Lars Arnstein GrimeSenterpartietMedlemlagrime@online.no
Helge RøyneSosialistisk VenstrepartiMedlemhelroy.slk@gmail.com
Erik BjørnsveenSøndre Land BygdelisteMedlemerik.bjornsveen@sondre-land.kommune.no
Ola AskvigSøndre Land BygdelisteMedlemolaskvig@bbnett.no
Tom SørhagenSøndre Land BygdelisteMedlemsorhagen@bbnett.no
Thomas SørsveenSøndre Land BygdelisteMedlemsorsveen@online.no
Juel SagbakkenVenstreMedlemjuel@bbnett.no
Ali Isse GeeleArbeiderpartietVaramedlemturdho78@hotmail.com
Oddbjørn SolhaugArbeiderpartietVaramedlem
Paul ØksneSenterpartietVaramedlempauloksn@bbnett.no
Lars BjørnsveenSøndre Land BygdelisteVaramedlemlarbjoe2@online.no
Geir Martin Steinslige-mart@online.no
Mona Tønnesland Tholin (Ikke møtt) SenterpartietVaraordførermona.tholin@online.no
Jon Odden (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemjon.odden1@gmail.com
Kari Marie Hammerstad (Ikke møtt) Søndre Land BygdelisteMedlemkmhammerstad@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS