Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 25.10.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 25.10.2021

Kommunestyret
25.10.2021 09:00 - 13:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:25.10.2021 09:00 - 13:00
Møtested:Kommunestyresalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 25.10.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 25.10.2021 (Hoveddokument)
Møtebok:Møtebok - Kommunestyret - 25.10.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Åpning av kommunestyremøte 25.10.2021 - aktuelle orienteringer m.m. Hoveddokument 268KB
  Brevdato: 13.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Innkalling og sakslisten til kommunestyremøte 25.10.2021 godkjennes.  Behandling

  Ordfører Anne Hagenborg åpnet møte med å ønske velkommen tilbake til kommunestyresalen og overføring av møtet på kommune-TV.

  Varaordfører Mona Tønnesland Tholin foretok opprop av fremmøtte representanter. Under oppropet var det 23 av 25 representanter til stede.

  Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

  Til å underskrive protokolllen ble følgende utpekt: Ann Kristin Dybhavn og Anne Eli Olsby Hoff.

  Etter åpningen av møtet, ble det foretatt en markering av norgesmester i bueskyting, Asle Morten Odden, ved ordfører. Ordfører presenterte innledningsvis Asle Morten Odden og prestasjonen fra norgesmesterskapet. Asle Morten Odden fikk overrakt blomster og gavekort fra Søndre Land kommune ved ordfører.

  Videre ble det gitt en presentasjon og orientering om Gjøvik og Land barnevern - herunder tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Innlandet, samt barnevernreformen - ved konstiuert barnevernleder Elin Jøraasen (presentasjonen vil bli ettersendt). Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

  Til slutt orienterte daglig leder for Søndre Land frivilligsentral om frivilligsentralen sin virksomhet og aktiviteter, herunder erfaringer med de nye lokalene og utstyrsstasjonen.

 • Finansiering av ny brannbil i Søndre Land Hoveddokument 278KB
  Brevdato: 27.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Saksbehandler: Morten Løkken

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordfører redegjorde innledningsvis nærmere for saken.

  I den påfølgende debatten fremkom det ulike synspunkter og vurderinger bl.a. mht behov og kostnader for å anskaffe en ny brannbil kontra å foreta nødvendige utbedringer av den eksisterende bilen, kommentarer til selve saksutredningen, samt spørsmål. Brannsjef Hans Martin Søfferud var til stede og svarte på spørsmål.

  Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (23 representanter til stede).

 • Referatsaker til kommunestyremøte 25.10.2021 Hoveddokument 400KB
  Brevdato: 13.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:

  Kommunestyret tar referatsakene til etterretning.  Behandling

  Det fremkom ingen merknader til referatsakene og innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 • Eventuelle forespørsler/spørsmål i kommunestyremøte 25.10.2021 Hoveddokument 542KB
  Brevdato: 13.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Stab og støtte
  Saksbehandler: Knut Viset

  Dokumenter

   

  Behandling

  Innledningsvis gjorde ordfører oppmeksom på at melding om evt. forespørsler/spørsmål sendes på epost til kontorsjef Knut Viset som tidligere. Forspørsler som er meldt før innkallingen, vil bli tatt med i saken, mens forespørsler som kommer etterpå vil bli kopirert inn i behandlingen fra møtet. Dvs. spørsmålene skal ikke skrives og meldes på samme måte som tileggs- endringsforslag i forhold til innstillingen i de ordinære sakene.

  Det er fremmet følgende forespørsler til møtet:

  Representant Erik Bjørsveen (SBL):

  Ordfører svarte delvis selv på spørsmålene - i tillegg var bygg og vedlikeholdsleder Tore Venås også til stede og svarte på de øvrige spørmålene. Svarene er innarbeidet i forlengelsen av hvert spørsmål, markert med kursiv.

  • Kommunestyret ønsker å bli informert angående oppstarten og drift av nye Hovlitunet. Er alle avdelinger og rom oppfylt.Svar: Ja, iht planen.

  • Er søknaden til Husbanken sendt slik at vi for tilskuddet. Svar: Ja.

  • Fungerer driften av Hovlitunet som forventet? Svar: Så langt som forventet, men det er avtalt ett års prøvedrift.

  • Når kan vi forvente at parkering og adkomst blir bedre?Svar: Til våren.

  Representant Helge Røyne (SV):

  Spørsmålene ble besvart av rådammen, og svarene er innarbeidet i forlengelsen av hvert spørsmål, markert med

  • Er det noen bevegelse i saken rundt bortfall av ca 16 mill i overføring for dekning av utgifter til spesielt ressurskrevende brukere?Svar: Det pågår en prosess fra KS sin side mot regjering og storting.

  • Har barnehagene vurdert å innføre ordningen med "drop in"? Her kan et barn som er på besøk i bygda kjøpe seg plass en eller flere dager, og møte opp med en forelder eller besteforelder for å leke litt og møte andre barn. Ordningen finnes i bl.a. Oslo.- Svar: Nei, det har så langt ikke vært tema, men vil evt. bli vurdert.

  • Finnes det noen forsvarlig måte å informere kommunestyret på, vedr. stillingoversikter innafor de enkelte tjenesteområdene?Svar: Dette vil bli fulgt opp og vurdert i administrasjonen - foreløpig kan det være tema i komteen.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Anne HagenborgArbeiderpartietOrdførera-hagenb@online.no
Mona Tønnesland TholinSenterpartietVaraordførermona.tholin@online.no
Birgitte RosenbergArbeiderpartietMedlembirgitte.rosenberg@gmail.com
Roger FløttumArbeiderpartietMedlemrflottum@gmail.com
Erik Hagaseth HaugArbeiderpartietMedlemerihau.slk@gmail.com
Anne Eli Olsby HoffArbeiderpartietMedlemae@alphanet.no
Mona Bjerke HansenArbeiderpartietMedlemmonabjerkehansen@hotmail.com
Jon OddenArbeiderpartietMedlemjon.odden1@gmail.com
Rune SeljHøyreMedlemruneselj@online.no
Ann Kristin DybhavnHøyreMedlemann.kristin.dybhavn1@gmail.com
Inger Lise Sveum-AasbekkenHøyreMedlemingaas.slk@gmail.com
Knut FremstadHøyreMedlemknutfrem@gmail.com
Øyvind Norman HansenRødtMedlemonhan@broadpark.no
Gudbrand EngelienSenterpartietMedlemgudbrand@web.de
Geir Martin SteinsliSenterpartietMedlemge-mart@online.no
Lars Arnstein GrimeSenterpartietMedlemlagrime@online.no
Helge RøyneSosialistisk VenstrepartiMedlemhelroy.slk@gmail.com
Erik BjørnsveenSøndre Land BygdelisteMedlemerik.bjornsveen@sondre-land.kommune.no
Ola AskvigSøndre Land BygdelisteMedlemolaskvig@bbnett.no
Tom SørhagenSøndre Land BygdelisteMedlemsorhagen@bbnett.no
Juel SagbakkenVenstreMedlemjuel@bbnett.no
Kari NerengArbeiderpartietVaramedlemkarinereng@hotmail.com
Kari Ohren NordraakSøndre Land BygdelisteVaramedlemnordraak@nordraak.no
Hans Martin SøfferudHansMartin.Sofferud@sondre-land.kommune.no
Tore VenåsTore.Venas@sondre-land.kommune.no
Kjell Erik Stabekk (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemkjell.erik.stabekk@gmail.com
Thomas Sørsveen (Ikke møtt) Søndre Land BygdelisteMedlemsorsveen@online.no
Kari Marie Hammerstad (Ikke møtt) Søndre Land BygdelisteMedlemkmhammerstad@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS