Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 03.03.2022, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 03.03.2022

Kommunestyret
03.03.2022 09:15 - 16:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:03.03.2022 09:15 - 16:00
Møtested:Kommunestyresalen
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 03.03.2022 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 03.03.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 03.03.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Revidert mandat TRG Hoveddokument 109KB

  01/22 - 22/1258 - Revidert mandat TRG

  Journaldato: 21.02.2022  3 dokumenter
  Brevdato: 21.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Helsestasjonen
  Saksbehandler: Eir Solvang Nilsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektørens innstilling:

  Kommunestyret vedtar følgende revidert mandat for Tverrfaglig Ressursgruppe:

  Revidert mandag for Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG)

  Mandat

  TRG er en tverrfaglig samarbeidsgruppe som jobber på overordnet nivå for å utvikle helhetlige tjenester og system for barns beste. Gruppen skal jobbe for at barn, unge og deres familier får nødvendig hjelp til rett tid og på lavest mulig nivå. TRG skal aktivt forebygge at barn utsettes for vold og overgrep. Gruppen skal søke å minske avstand mellom tjenestene, bryte ned siloer og drive kompetansehevende og kvalitetssikrende virksomhet innad i kommunen. Tverrfaglig ressursgruppe skal jobbe for barns beste.

  Overordnet mål

  1. TRG skal jobbe for at foreldre og barn i Skjervøy har de beste forutsetninger for å skape en god oppvekst.
  2. TRG skal bidra til at tjenester for barn og unge ser barnets behov helhetlig og tverrfaglig.
  3. TRG skal bidra til tverrfaglig kompetanseheving innad i kommunen, slik at vi som kommune er rustet til fremtidens utfordringer.
  4. TRG skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid og informasjonsflyt.
  5. TRG skal minske avstand mellom etater og virksomheter

  Målgrupper

  Barn, unge og deres familier.

  Oppgaver

  Følge opp kommunens plan mot vold i nære relasjoner, plan mot fattigdom og plan for barn som pårørende. (kommunens forebyggende plan)

  TRG nedsetter mindre arbeidsgrupper som har ansvar for hver sin plan og drifter rulleringsarbeid.

  Være representert i politiråd.

  Koordinator av TRG sitter som representant i politiråd. Vara velges.

  Være rådgivende organ for politikere/bringe saker til politikere via de respektive etatssjefer.

  Arrangere årlig kompetansehevende tiltak som kurs/seminar/fagdag.

  Behov for eget budsjett.

  Aktivt forebygge vold og overgrep mot barn

  Støtte implementeringsarbeidet med «Jeg vet» og «snakke». Delta på januarkonferanse. Holde seg faglig oppdatert.

  De representerte områdene i Tverrfaglig Ressursgruppe er:

  Medlemslisten skal representere arenaer som jobber for barns beste, bidrar til å bygge ned siloer og se barn på tvers av etater. Skolene på Arnøya representeres gjennom rektor på barne- og ungdomsskolen.

  Kommunepsykolog (koordinator av gruppen)

  Helsestasjonen ved ledende helsesykepleier

  Barnehagefaglig rådgiver

  Skjervøy barneskole ved rektor

  Skjervøy ungdomsskole vedrektor

  Barneverntjenesten ved leder

  Barn med særbehov ved leder for omsorgsboligen “Solsikken”

  Flyktningetjenesten ved leder

  Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ved leder

  Prosjektleder Gode Valg

  Ressurser som inviteres inn når aktuelt:

  Nav ved saksbehandler

  Folkehelsekoordinator

  Rus og psykiatritjenesten ved leder

  Politikontakt

  Frivillighetskoordinator

  Barnas talsperson

  Politiker i ungdomsråd

  Leder av ungdomsråd

  Organisering:

  Medlemmene er representanter for sine arenaer og ansvarlige bindeledd mellom TRG og egne kolleger i forbindelse med informasjonsdeling, oppfølgning og iverksetting av tiltak.

  • Plassering i organisasjonskartet avklares i den videre prosessen med org.kartet.
  • TRG kan søke aktuelle midler til kompetanseheving, søknad avklares med ledergruppe.

  Praktiske rammer:

  • Koordinator og vara slik at noen kan lede møte ved eventuell sykdom.
  • Hva forventes av koordinator:
   • Lage årsplan og plotte inn møtedatoer for ett år i slengen.
   • Saksliste 1 uke i forkant av møte.
   • Referat innen 2 uker etter møte.
  • Hva forventes av alle medlemmer:
   • Aktiv deltagelse i gruppen.
   • At medlemmene melder saker/holder innlegg.
   • At medlemmene stiller på møter.
   • At medlemmene videreformidler til egen virksomhet.
  • Politisk ledelse ved formannskapet, kommunaldirektør med ledergruppe settes i kopi på referat.
  • Innkalling foregår i Outlook, saksliste sendes i Websak+.
  • Møtene avholdes i kommunestyresalen. 6-8 møter i året.

  Møteplan 2022

  Møtetid vil være første tirsdag i aktuell mnd, 13:30-15:00, møtested er Skjervøy kommunestyresal. Møteplan er som følger:

  Tirsdag 05. april 2022 kl. 13:30-15:00

  Tirsdag 07. juni 2022 kl. 13:30-15:00

  Ferie

  Tirsdag 06. september 2022 klokken 13:30-15:00

  Tirsdag 04. oktober 2022 klokken 13:30-15:00

  Tirsdag 06. desember 2022 klokken 13:30-15:00  Behandling

  Kommunepsykolog Eir Nilsen orienterer. Tverrfaglig ressursgruppe består av 19 personer. Endringen i TRG er at de 19 medlemmene får nye roller i gruppa. Det vil opprettes en kjernegruppe med øvrige medlemmer til disposisjon.

  Representant Pål S. Mathiesen (FSVR) stiller spørsmål ved organiseringen av TRG.

  Kommunepsykologen mener organisering er kjempeviktig. TRG hører hjemme i den forebyggende delen av organisasjonskartet.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Etablering av Interkommunalt politisk råd i Nord-Troms - IPR 4 Hoveddokument 80KB
  Brevdato: 16.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord danner et felles IPR-4 fra senest 1. januar 2023 med navnet Nord-Troms Interkommunale Politiske Råd.

  Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 2022.

  Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med en samarbeidsavtale med andre aktuelle IPR.    Behandling

  Kommunedirektøren orienterer.

  Ordføreren orienterer om de forskjellige ønskene om sammensetning av interkommunale politiske råd i Nord-Troms.

  Varaordfører Kurt Michalsen (SP) mener IPR 4 er en naturlig sammensetning av kommuner.  Varaordføreren fremmer et endringsforslag.

  Representant Trygve Paulsen (KrF) forteller om sin erfaring med Nord-Troms regionråd. Han anser det som viktig at de fire kommunenes egenart og behov blir lagt til rette for gjennom IPR4 med kommunene Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Representanten spør om fradriften rundt arbeidet med et arktisk regionråd.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen svarer representanten. Forslaget om å delta i to forskjellige IPR, derav et arktisk regionråd, er lagt bort.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling med endringsforslag fra Kurt Michalsen (SP) er ensemmig vedtatt.

 • Forvaltningsrapport "Kvalitet og ressursbruk i eldreomsorgen" Hoveddokument 78KB
  Brevdato: 22.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:

  1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet – og ressursbruk i eldreomsorgen».

  2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette et arbeid for å avklare hvilke deler av de eksisterende rutiner og prosedyrer som gjelder for virksomhetene og hvilke som ikke kan anses gjeldende for kommunens tjenesteleveranse innen hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.

  3. Dernest ber kommunestyret kommunedirektøren igangsette et arbeid for å etablere et styringssystem for hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten som tilfredsstiller krav i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten samt kravene i kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene.

  4. For å imøtekomme målsetning som nevnt ovenfor i pkt. 3 bes kommunedirektøren å gi kontrollutvalget en skriflig redegjørelse over planlagte – eller gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme revisjonens anbefaling om:

  a. Å gjøre vurderinger av hvilke forbedringer som skal prioriteres, hvordan og hvor de skal implementeres og hvem som skal ha ansvar for at endringer innføres og vedlikeholdes

  b. Å planlegge tjenestene med utgangspunkt i oversikt over virksomhetenes mål, oppgaver, tjenester, organisering og ansvarsfordeling

  c. Å foreta vurderinger av risiko og fare for svikt og bruke det i vurderinger av innretning og omfang av dokumentert styringssystem

  d. Å påse at det etableres et system for innhenting av erfaringer fra brukere og pårørende

  e. Å fastsette planer for hvordan oppgavene gjennomføring, evaluering og korrigering beskrevet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring skal ivaretas.

  5. Frist for å oppfølgende svar til kontrollutvalget for tiltak som nevnt ovenfor i pkt. 2 - 4 settes til 15. oktober 2022.  Behandling

  Kommunedirektøren beklager at det har vært tekniske problemer med saksframlegget. Kommunedirektøren påpeker at all informasjon er riktig i rapporten, og at det er rapporten som ligger til grunn for kommunedirektørens innstilling.

  Knut-Åge Vargren fra Komrev Nord presenterer funnene i rapporten "Kvalitet og ressurbruk i eldreomsorgen".

  Helse- og omsorgssjef Åshild Hansen orienterer: Kommunen har levert flere avvik til rapporten enn det som forekommer på side 33.

  Representant Pål S. Mathiesen (FSVR) mener rapporten viser at kommunen har flinke helsearbeidere. Samtidig er rapporten en slakt av administreringen av helse- og omsorgstjenestene. Representanten stiller spørsmål ved hvordan avvikene følges opp.

  Representant Trygve Paulsen (KrF) leser opp konklusjoner fra rapporten. Representanten mener rapporten viser at det er en systemsvikt, i praksis er det likevel mye arbeid som fungerer.

  Representan Roald Sebergsen (H) mener det er viktig at administrasjonen tar tak i konklusjonene fra rapporten så raskt som mulig.

  Representant Vidar Langeland (FrP): Det er ikke gunstig for noen virksomheter å mangle et overordnet styringssystem. I hvilken grad påvirker sykefraværet tilbudet i rapporten? Representanten mener rapporten viser at det mangler en miljøarbeider. Rapporten viser mangler som har vært påpekt i mange år.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF): Arbeidet med rapporten må tas med inn i budsjettarbeidet. Hvilke ressurser og grep rundt ledelsen må kommunen ta? Ordføreren ønsker å høre om forskjellene på kommunegruppe 3 og 6.

  Representant Magnar Solbakken (KrF): I år skal ressursbruken tas ned i helse- og omsorgstjenestene våre. Hvordan kan kommunen bruke rapporten til å ta ned ressurser slik kommunestyret har vedtatt?

  Knut-Åge Vargren fra Komrev Nord svarer på spørsmålene fra representantene. Dataene i rapporten gjelder personer over 67 år. Regnskapstallene knyttet til sykefraværet er ikke tatt med i analysen. Kommunegruppe 6 består av mer sammenlignbare kommuner som Steigen og Hemnes.

  Helse- og omsorgssjef Åshild Hansen svarer representanene. Det skal lyses ut en stilling med ansvar for koordinering og forvaltning, for å få bedre styring rundt brukernes vedtak. Det er ikke sånn at kommunen drifter gir uforsvarlige tjenester. Kommunen er allerede godt i gang med arbeidet. Politikerne skal holdes godt orientert underveis i arbeidet. Sykefraværet gir høy ressursbruk. Boliger kontra sykehjemsplasser er en stor utfordring. Det er stort behov for flere omsorgsboliger. Kommunen har et godt grunnlag for å kunne ta ned ressursbruken i helse- og omsorgssektoren.

  Kommunedirektør Cissel Samuelsen svarer representantene. Kommunen er igang med delplanen som skal gi et godt overordnet styringssystem. Det er også et behov for å gjennomføre flere brukerundersøkelser. Kommunen skal ta ned drifta med 2,6 millioner kroner. Antall tjenestemottakere i Skjervøy kommune er mye høyere enn andre sammenlignbare kommuner, dette er ressurskrevende.

  Pål S. Mathiesen (FSVR): Brukerundersøkelsen er lite representativ. Derfor burde det gjennomføres en ny brukerundersøkelse før den nye kommunedelplanen blir vedtatt. Det er et behov for omsorgsboliger, og omsorgsboliger vil kunne løse problemet med ressurskrevende mottakere av hjemmetjenesten. Det skal være gjort vedtak til brukerne fordi det gir brukerne rettigheter, samtidig skal de ansatte få tillitt nok til å kunne handle på eget initiativ.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen ønsker at Komrev Nord avklarer forholdene rundt brukerundersøkelsen som ble gjennomført i arbeidet med rapporten.

  Knut-Åge Vargren fra Komrev Nord svarer at brukerundersøkelsen er gjennomført blant eldre mottakere av hjemmetjenester.

  Votering:

  Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 • Reduksjon av byggesaksgebyr ihht regler i byggeforskrift Hoveddokument 56KB
  Brevdato: 03.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret ber kommunedirektøren snarest sørge for at byggeforskriftens regler om kommunens plikt til å redusere gebyrer av eget tiltak etterleves og innarbeides i gjeldende rutiner.  Behandling

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Rutinebeskrivelse for reduksjon av byggesaksgebyr etter plan- og bygningslovens § 21-7. Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 22.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Kjell Ove Lehne

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rutinebeskrivelse for reduksjon av byggesaksgebyr etter PBL §21-7 og SØK 10 §7-6 vedtas. Rutinebeskrivelse inngår i kommunens intern- og kvalitetskontrollsystem Compilo.  Behandling

  Representant Roald Sebergsen (H) forteller at større kommuner har dyre datasystemer for innkrevelse av byggesaksgebyr. Representanten mener forslaget er en god løsning for en mindre kommune.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • K-sekretariatet IKS-Endring av selskapsavtale pr 1.1.22 Hoveddokument 56KB
  Brevdato: 10.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektørens innstilling:

  Skjervøy kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-sekretariatet IKS.  Behandling

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Trafikksikkerhetsplan Skjervøy kommune 2022-2026 Hoveddokument 76KB
  Brevdato: 11.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Marie Hatteberg Leivestad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektørens innstilling:

  "Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 sendes Trafikksikkerhetsplanen 2022-2026 på høring og legges ut til offentlig ettersyn»  Behandling

  Skjervøy kommunes planlegger Marie Hatteberg Leivestad orienterer.

  Representant Roald Sebergsen (H): Det er mange som bor i Hollendervika og Vågadalen som kjører barna sine til skolen, en stengning av veiene rundt skolen kan skape kaos. Representanen ønsker en bedre trafikkløsning rundt avkjøringa til Bunnpris.

  Representant Magnar Solbakken (KrF): Repesentanten mener det er voldsomt å stenge for biltrafikken rundt skolen. Kommunen må innse at folk er late og at folk ønsker å kjøre. Det er for høyt ambisjonsnivå i trafikksikkerhetsplanen. Det er for ambisiøst å fjerne biler fra området på dagtid.

  Representant Victoria F. Mathiassen (AP) berømmer administrasjonen for en god medvirkende prosess. Representanten mener planen gir et godt bilde på utfordringene med trafikksikkerhet i kommunen.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) ønsker å tenke nytt rundt høringsprosessen. Han ønsker et større engasjement fra befolkningen rundt trafikksikkerhetsplanen og etterlyser måter å engasjere på.

  Representant Trygve Paulsen (KrF) påpeker at stengningen av områdene rundt skolen er foreslått som et pilotprosjekt. Det er alt for mye kjøring i et lite samfunn som Skjervøy der det meste er innen gangavstand.

  Planlegger Marie H. Leivestad svarer på representanes spørsmål. Det er holdingsskapende arbeid og folkehelse som er hovedfokus i planen. SPlanen blir lagt ut på høring. Planleggeren oppfordrer alle til å gi sine innspill.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Energi og klimaplan handlingsdel Hoveddokument 62KB
  Brevdato: 11.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Marie Hatteberg Leivestad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektørens innstilling:

  Med hjemmel i plan- og bygningslov §12-10 vedtas energi og klimaplanens handlingsdel  Behandling

  Skjervøy kommunes planlegger, Marie Hatteberg Leivestad, orienterer.

  Representant Pål S. Mathisen (FSVR): Berømmer et godt arbeid. Representanten mener det er viktig at livsløpskostnader tas med i beregningen når kommunen gjør innkjøp. Representanten stiller spørsmål ved ASVOs rolle i planen.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) mener arbeidsprosessen med handlingsdelen har vært god.

  Kommunedirektør Cissel Samuelsen forteller om virkningen tiltakene i energi og klimaplanens handlingsdel får i kommunen.

  Planleggeren svarer representant Mathisen (FSVR): ASVO får ansvaret for å tømme søppeldunkene i Værret.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Avtale om biblioteksamarbeid i Nord-Troms Hoveddokument 89KB
  Brevdato: 14.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Skjervøy kommune godkjenner avtale om biblioteksamarbeid i Nord-Troms.  Behandling

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Økt kostnadsramme ny brann/anleggstasjon Hoveddokument 65KB
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Einar Lauritzen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kostnadsramme på nytt bygg til brann- og anleggsseksjonen økes med kr 5 100 000. Total kostnadsramme for nytt bygg: kr 45 100 000,- eks mva.
  2. Kostnadsøkningen på kr 5 100 000,- finansieres med økt låneopptak. Kapitalkostnadene ved økt låneopptak innarbeides i driftsbudsjettet for 2022 og dekkes gjennom disp.fond.
  3.
  Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere muligheten for å selge eksisterende bygg.
  Det må da også vurderes om vi har tilstrekkelig areal til garasjene som bla skal inneholder sand lager. Kommunestyret tar ikke stilling til om eksisterende bygningsmasse skal rives før disse vurderingene er gjort.  Behandling

  Teknisk sjef Kjell Ove Lehne orienterer.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) fremmer et tilleggsforslag.

  Vidar Langeland (FrP) mener forslaget fra ordføreren ikke har dekning i budsjettet. Representanten stiller spørsmål ved finaniseringen av prosjektledelrstillingen som er knyttet til budsjettet for brann og anleggsstasjonen. Representanten fremmer et forslag på vegne av Høyre og FRP.

  Teknisk sjef: Posjektlederen er 100% finansiert gjennom prosjeket. Kostnadene som ligger inne i prosjektet er også kostnadene knyttet til andre forberedelser i prosjektet.

  Vidar Langeland (FrP): Mener det eneste stedet å hente penger fra er disposisjonsfondet.

  Roald Sebergsen (H) mener det er galt at posjektlederstillingen finansieres over budsjettet til ny brann og anleggstasjon.

  Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) mener brannkorpset og anleggsseksjonen trenger fasiliteter. Ordføreren fremmer et nytt forslag.

  Votering:

  Forslaget fra posisjonen er vedtatt mot tre stemmer.

  Forslaget fra posisjonen er enstemmig vedtatt.

 • Retningslinjer ved reservering/kjøp av grunneiendom på Skjervøya Hoveddokument 79KB
  Brevdato: 31.01.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Eivind Mathisen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektørens innstilling:

  Formannskapet gjør slikt vedtak:

  Retningslinjene ved kjøp av grunneiendom jfrk.sak 89/92 erstattes i sin helhet med følgende punkter:

  1. Søknad om tomteareal sendes teknisk etat.
  2. Teknisk sjef delegeres myndighet til å avgjøre søknader om kjøp/feste av grunneiendom i regulerte områder såfremt det ikke strider mot reguleringsplan med bestemmelser. Alle andre søknader avgjøres av formannskapet.
  3. Søknad om laksesett behandles av formannskapet og tildeles for en periode på 5 år. Dersom et laksesett ikke benyttes et år i perioden kan det tildeles andre søkere.
  4. Før søknader om kjøp/feste av grunneiendom som er opparbeidet av kommunen til forretning/industriformål avgjøres, skal formannskapet gi sin uttalelse til søknaden.
  5. Festing av nye grunneiendommer innvilges kun i helt spesielle tilfeller. Det kan være i områder der arealbruken ikke er avklart.
  • Tildeling av tomt gjelder for 1 år. Det vil ikke bli utstedt skjøte på eiendommen før det foreligger konkrete byggeplaner og tomta er betalt. I særlige tilfeller kan denne fristen utvides med 6 måneder. Etter denne frist utløp, og det ikke er mottatt byggesøknad, går tomta tilbake til kommunen.
  • Før tildeling av tomt skal kjøper betale et depositum på kr 50000.-. Depositumet vil gå til fratrekk ved kjøp av tomta. Dersom kjøpet blir avlyst tilbakebetales 80% av depositumet.
  1. Teknisk sjefs avgjørelser kan påklages til formannskapet. Formannskapets avgjørelser kan påklages til kommunestyret.
  2. De som i dag sitter med festekontrakter som er utstedt av KUD overtas av Skjervøy kommune. Festeavgiftens størrelse og tidspunkt for regulering fremgår av festekontrakten.
  3. Ordfører, eller den han delegerer til, gis fullmakt til å underskrive skjøte og overdragelseserklæring av festerett.
  4. Utstedelse av festekontrakt, skjøte, utstedelse av faktura på festeavgift osv tillegges teknisk etat. Innkreving av forfalte avgifter er kommunekassas ansvar.

  For priser på salg og avgifter følger den årlige vedtatte økonomiplan.  Behandling

  Roald Sebergsen (H) mener det er godt at det kommer nye rettningslinjer for grunneiendom. Representanten stiller spørsmål ved behovet for et depositum på 50 000kr. Representanten mener det ikke er galt å selge tomter selv om det ikke blir bygd på tomtene.

  Representant Ørjan Albrigtsen (KrF) svarer representanten. Depositumet gjør at det ligger en klausul som gjør at man må bygge på tomtene.

  Victoria F. Mathiassen (AP) mener depositumet er en god løsning for å få en forpliktelse til bygging av nye boliger.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Deltakelse i satsingen Gnist-kommune Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 27.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Silja Karlsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektørens innstilling:

  1. Det innvilges kr. 100.000,- til deltakelse i Gnist-kommune 2022.
  2. Midlene bevilges fra FoU-fondet.  Behandling

  Næringskonsulent Silja Karlsen orienterer.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 49KB

  13/22 - 22/1326 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 23.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Sentraladministrasjonen
  Saksbehandler: Karstein Alvestad Skogseth

  Dokumenter

   

  Behandling

  Sakene er referert.

 • Barnevernreformen - bruk av skjønnsmidler i overgangen til ny økonomisk ordning Hoveddokument 257KB

  01/22 - 22/577 - Barnevernreformen - bruk av skjønnsmidler i overgangen til ny økonomisk ordning

  Journaldato: 26.01.2022  Avsender(e): STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   
  1 dokument
  Brevdato: 23.01.2022
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   
 • Skitrasé rundt vannene Hoveddokument 86KB

  06/22 - 22/1124 - Skitrasé rundt vannene

  Journaldato: 23.02.2022  Sendt til: Dag Johansen   
  3 dokumenter
  Brevdato: 15.02.2022
  Dokumenttype: Utgående dokument
  Ansvarlig enhet: Teknisk etat
  Saksbehandler: Kjell Ove Lehne

  Dokumenter

   
 • SV: RF13.50 - Melding fra saksbehandler Hoveddokument 238KB

  07/22 - 22/286 - SV: RF13.50 - Melding fra saksbehandler

  Journaldato: 13.01.2022  Avsender(e): Georg Sichelschmidt   
  2 dokumenter
  Brevdato: 12.01.2022
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   
 • Årsrapport 2021 Hoveddokument 496KB

  08/22 - 22/1304 - Årsrapport 2021

  Journaldato: 23.02.2022  Avsender(e): Inveni As   
  1 dokument
  Brevdato: 22.02.2022
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Stab- og personalsjef
  Saksbehandler: Helene Solvang

  Dokumenter

   
 • Årsrapport 20221 Hoveddokument 1MB

  09/22 - 22/682 - Årsrapporter KDU og RUST

  Journaldato: 28.01.2022  Avsender(e): Monika Dyrnes   
  2 dokumenter
  Brevdato: 09.12.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Skjervøy kommune
  Saksbehandler: Cissel Samuelsen

  Dokumenter

   

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstype
Victoria Figenschou MathiassenArbeiderpartietMedlem
Øystein SkallebøArbeiderpartietMedlem
Line Ivara Nilsen EliassenFelleslista Sosialistisk Venstreparti og RødtMedlem
Pål Schreiner MathiesenFelleslista Sosialistisk Venstreparti og RødtMedlem
Vidar LangelandFremskrittspartietMedlem
Arne NilssenFremskrittspartietMedlem
Roald SebergsenHøyreMedlem
Ørjan AlbrigtsenKristelig FolkepartiMedlem
Kari-Ann OlaisenKristelig FolkepartiMedlem
Trygve PaulsenKristelig FolkepartiMedlem
Hanne Merete JakobsenKristelig FolkepartiMedlem
Kurt MichalsenSenterpartietMedlem
Vidar Brox-AntonsenSenterpartietMedlem
Torgeir JohnsenSenterpartietMedlem
Anne Martine Brox-AntonsenSenterpartietMedlem
Magnar SolbakkenKristelig FolkepartiVaramedlem
Elisabeth HøyerKristelig FolkepartiVaramedlem
Rolf Egil LarsenSenterpartietVaramedlem
Kim André Michalsen (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlem
Kirsti Lembricht (Ikke møtt) Kristelig FolkepartiMedlem
Peder André Amundsen (Ikke møtt) Kristelig FolkepartiMedlem
Hanne Nygaard Høgstad (Ikke møtt) SenterpartietMedlem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS