Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 16.12.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 16.12.2021

Kommunestyret
16.12.2021 10:00 - 18:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:16.12.2021 10:00 - 18:00
Møtested:TEAMS
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 16.12.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 16.12.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 390KB

  121/21 - 21/18687 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 08.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 08.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering.  Behandling

  Svein O. Leiros SP: stilte spørsmål i forhold til valg av leder til Nord-Troms regionråd?

  Ber om sak til neste kommunestyre, en helhetlig sak om regionalt samarbeid, samfunnsutvikling og ungdomssatsning.

  Einar Eriksen Krf: Både Lyngen og Storfjord kommune ønsker seg i IPR med Tromsø.

  Votering:

  Tatt til orientering.

 • Særutskrift valg av ny leder i Nord-Troms Regionråd 2022-2023 Hoveddokument 90KB

  45/21 - 21/18575 - Særutskrift valg av ny leder i Nord-Troms Regionråd 2022-2023

  Journaldato: 03.12.2021  Avsender(e): Robert Jensen   
  2 dokumenter
  Brevdato: 03.12.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Trond Arne Hoe

  Dokumenter

   
 • Orienteringssak fra Kommunedirektør Hoveddokument 478KB
  Brevdato: 08.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering  Behandling

  Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte om følgende saker:

  • Covid 19
   • Generelt rolig pr. d.d. Ingen nye smittede ved siste apport fra Anita.
    • innskjerpede nasjonale retningslinjer
     • Kåfjord kommune stenger rådhuset for besøkende og legger opp til timebestilling hos saksbehandler. Det samme gjelder for NAV kontoret
     • Bibliotek fortsatt åpent
     • Svømmehall åpent men er stengt når skolene er stengt
     • Idrettshall åpent men er stengt når skolene er stengt
     • Treningssentre åpent men med «innskjerping» knyttet til renhold, avstand, antall etc.
     • Hjemmekontor der det er praktisk mulig for den ansatte
     • Besøksbegrensninger og bl. annet munnbindskrav for besøkende har vi hatt en periode nå på sykehjemmet
     • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og skoler med det som følger av dette
     • Kommunestyremøte i dag 16. desember kjøres på Teams
  • Plansamarbeidet
   • Prosessen blir som orientert om 7. desember forlenget - Sak til formannskapet og kommunestyret i første møte på nyåret
   • Det lages en intensjonsavtale som hver kommune må vedta for å bli med videre
   • Det avholdes møter i arbeidsgruppa og saken går via KDU til politisk behandling i slutten av februar. Først var UMDU så til kommunestyret
   • Planlagt oppstart hvis enighet 1/1 2023 og leder utlyses rundt påsketider 2022

  • Brannsamarbeidet er i rute
   • Noe disputt om utstyr som skal overdras fra det gamle samarbeidet – dette er avklart KK hadde ikke noe her.
  • OU-prosessen er vedtatt politisk
   • Innføres nå gradvis og ila 2022 skal alt være innført.
   • Høring pågår mht. justering og innføring av div. satser. Kommer til adm. utvalget i februar

  Spørsmål:

  Varaordfører Britt-M. Pedersen:

  Status på skilting toalett Djupvik?

  Status på tidligere spørsmål om nettovergrep fra Dag Runar Wollvik?

  Bjørn-Even Salamonsen Krf: Ønsker en oppsummering på hva Robek-lista vil bety for kommunen?

  Even Steinlien SP:

  Status på Isbryting?

  Lisa K. Mo AP:

  Status på levering av brødmat til barnehagene?

  Svar:

  Gunn Andersen, Kommunalsjef drift og utvikling:

  Skilting i Djupvik er satt i bestilling.

  Isbryting, kommunen har ikke kontrakt pr i dag på isbryting, denne avtalen er gjeldende fra 1/1.

  Trond Skotvold, Kommunalsjef omsorg:

  Jobber med saken i forhold til nettovergrep.

  I forhold til levering av brødmat til barnehager, måtte kjøkkenet gå til innkjøp av utstyr.

  Håkon Jørgensen, økonomisjef:

  I forhold til Robek, bl.a. låneopptak må tas i samråd med Statsforvalteren. I tillegg må man ha en tiltaksplan for å få økonomien i balanse.

 • Rusforebyggende midler 2021 Hoveddokument 921KB

  123/21 - 21/18594 - Rusforebyggende midler 2021

  Journaldato: 05.12.2021  3 dokumenter
  Brevdato: 05.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Kjersti Hovland Rennestraum

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kåfjord ungdomsråd anbefaler en fordeling av rusforebyggende midler for 2021 på følgende måte:

  MUIL: Støtte til gratis treningstilbud for ungdom under 18 år i treningsstudio i Manndalen kr. 15 000

  YKIL Søknad 1: Støtte til gratis treningstilbud for ungdom 12-19 år i treningsrom i Djupvik, innkjøp av ny høyttaler, samt leiekostnader for lokale kr. 10915

  YKIL Søknad 2: Støtte til aktivitetstur til Målselv fjellandsby kr. 14 085

  Totalt kroner 40000

  2. Innvilgede midler må rapporteres i etterkant, og senest innen 3 måneder etter gjennomførelse.

  3. Kåfjord ungdomsråd ønsker spesielt at det rapporteres på antall ungdommer som benytter seg av tilbudet om gratis treningsavgift i Manndalen og Djupvik.

  4. Ubenyttede midler eller midler brukt til annet formål enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt

  5. Kåfjord kommunestyre ber administrasjon å lyse bredere ut rusforebyggende midler  Behandling

  Kommunestyret endret på beløpene, slik at de er innenfor budsjett.

  Votering:

  Ungdomsrådets innstilling med endringsforslagene, ble enstemmig vedtatt.

 • Godkjenning av møteplan 2022 Hoveddokument 479KB

  124/21 - 21/18792 - Godkjenning av møteplan 2022

  Journaldato: 10.12.2021  3 dokumenter
  Brevdato: 10.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteplan med foreslåtte endringer godkjent.  Behandling

  Votering:

  Foreslått møteplan, med endringer fra AP/H og endring fra SPU og UR, ble enstemmig vedtatt.

 • Kategorien "felleskostnader" - Budsjett 2022, ansvar 436. tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel Hoveddokument 106KB
  Brevdato: 16.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Inger Marie Åsli

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Beløpet som i dag er spredt på flere ansvar samles i et eget ansvar. Ansvaret og beløpet som sådan øremerkes til bruk innen tiltak, som skal fremme samisk språkkompetanse og rekruttering av samisk språkkompetanse i kommunen, der det prioriteres barn og unge i samiske språktiltak i kommunen.
  2. Bruk av midlene fremmes som politisk sak for Samepolitisk utvalg, og det utarbeides en egen sak for kriterier som fremmes for kommunestyret.
  3. Utvalgene holdes orientert om bruk av midlene, midlene skal holdes orientert om bruk av midlene og det utarbeides en egen sak om kriterier for bruk av midlene.
  4. Det evalueres i forhold til tidligere bruk av midlene, slik at man ser konkret hva midlene er brukt til.  Behandling

  Tilleggsforslag fra Einar Eriksen Krf:
  Det utarbeides en egen sak for kriterier som fremmes for kommunestyret.

  Forslag fra Stian Pedersen AP:
  Det evalueres i forhold til tidligere bruk av midlene, slik at man ser konkret hva midlene er brukt til.

  Votering:

  Formannskapets innstilling linje 1 og 2 med SP sitt endringsforslag, punkt 1., ble enstemmig vedtatt.

  Formannskapets innstilling linje 3, punkt 2, med tillegg fra Krf, ble enstemmig vedtatt.

  Nytt pkt.3: Utvalgene holdes orientert om bruk av midlene og det utarbeides en sak om kriterier for bruk av midlene.

  Tilleggsforslag pkt.4,  fra Stian Pedersen ble vedtatt med 15 stemmer, Einar Eriksen og Bjørn-Even Salamonsen Krf stemte i mot.

 • Regulering av investeringsbudsjett 2021 Hoveddokument 93KB
  Brevdato: 08.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunekassa/økonomi
  Saksbehandler: Håkon Jørgensen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2021 slik det fremgår av vedlegg.
  2. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.  Behandling

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemig vedtatt.

 • Budsjett 2022 - Økonomiplan 2023-2025 - Oppdatert Hoveddokument 112KB
  Brevdato: 16.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunekassa/økonomi
  Saksbehandler: Håkon Jørgensen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2022 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.

  2. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.» Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2022.

  3. For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2022 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2022.

  4. Ordførergodtgjørelsen følger stortingsrepresentantene som for tiden har en godtgjørelse på kr. 988.000,- Ordførers godtgjørelse settes til 85% av dette.

  5. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.

  6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.

  7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.

  8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.

  9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførers månedsgodtgjørelse, p.t. kr. 700 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2022.

  10. Kåfjord kommunes gebyrregulativ for 2022, behandles i februar 2022, regulativet for 2021 videreføres inntil nytt er vedtatt.

  11. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2022. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.

  12. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 25.000.000,- fra og med 1. januar 2022. Kommunedirektøren bestemmer hvor mye av denne rammen som skal benyttes.

  13. Veilysene er tent i perioden 15. august til 15. april. 14. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 15.000.000,- i 2022.

  15. Kåfjord kommune vedtar investeringsbudsjett slik (eksklusive utlån av husbankmidler på 15 millioner og egenkapitalinnskudd KLP med kr. 890 000,- :

  • 2022 sum utgifter kr. 77 303 000,-
  • 2023 sum utgifter kr. 25 715 000,-
  • 2024sum utgifter kr. 45 890 000,-
  • 2025sum utgifter kr.15 890 000,-

  16. Investeringene finansieres med lån slik:

  • 2022 kr. 67 875 000,-
  • 2023 kr. 24 225 000,-
  • 2024 kr. 31 000 000,-
  • 2025 kr. 15 000 000,-

  17. Årlig avsetning til disposisjonsfond fastsettesslik:

  • 2022: kr. 1 822 000,-
  • 2023: kr.      591 000,-
  • 2024: kr.                  0,-
  • 2025: kr.      810 000,-

  18. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret pr. 30/4 og 31/8

  19. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2022 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 254 878 000,-

  20. Sum netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2022 og økonomiplan fremover fastsettes slik:

  • 2022: kr. 167 977 000,-
  • 2023: kr. 167 474 000,-
  • 2024: kr. 166 489 000,-
  • 2025: kr. 167 538 000,-

  21. Kommunen har som målsetting å styre sin økonomi i planperioden med følgende langsiktige mål:

  • Netto driftsresultat: minst 1,75 % av brutto driftinntekter.
  • Disposisjonsfond: mellom 5 og 8 % av brutto driftsinntekter.
  • Netto lånegjeld: mindre enn 75 % av brutto driftsinntekter

  22. Formannskapets reserve for 2022 fastsettes til kr. 464 000,-.

  23. Det settes av kr. 20.000 til hver skole for trivselstiltak. Kr. 10.000 settes av til hver barnehage. Formannskapets reserve reduseres tilsvarende. Totalt kr. 70.000,-.

  24. Det settes av kr. 530.000 fra økte kraftinntekter i 2022 for å kompensere etatene/avdelingene ved bortfall av posten for fellesutgifter som er gitt over språkmidler. Resterende 470.000 fra økte inntekter fra kraft i 2022, avsettes til disposisjonsfond.

  25. Tilskudd til boligbygging og grunnundersøkelser som foreslått i budsjettet for 2021 opprettholdes, det benyttes samme tildelingskriterier som tidligere vedtatt. Videre settes det av kr. 500.000,- til tilskudd boligbygging og kr. 150.000,- grunnundersøkelser, midlene tas fra utviklingsfondet.

  26. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2022 - og økonomiplan 2023 – 2025.  Behandling

  Votering:

  Formannskapets innstilling pkt.1-9: ble enstemmig vedtatt.

  Formannskapets innstilling pkt.10: utsatt til februar ble enstemmig vedtatt.

  Formannskapets innstilling pkt.11-22: ble enstemmig vedtatt.

  Pkt. 23: Forslag AP/H - Trivselstiltak ble enstemmig vedtatt.

  Pkt. 24: Forslag AP/H mot Pkt. 2  fra SP/Krf/Frp/MDG - Kraftinntekter ble vedtatt med 9 stemmer (AP/H/MDG), 8 stemte for SP/Krf/Frp/MDG sitt forslag som falt.

  Pkt. 25: Forslag fra SP/Krf/Frp/MDG pkt.1 - Tilskudd ble enstemmig vedtatt.

  Pkt. 26: Forslag fra SP/Krf/Frp/MDG  Pkt.3 - Menighetsrådet mot Formannskapets pkt. om menighetsrådet, formannskapets bevilgning ble vedtatt med 10 stemmer (AP/H/MDG), 7 stemte for SP/Krf/Frp/MDG forslag som falt.

  Pkt. 26: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

  Investeringsbudsjett med endring ble enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Bernt Eirik Isaksen LyngstadArbeiderpartietOrdførerbernt.lyngstad@kafjord.kommune.no
Britt-M. PedersenArbeiderpartietVaraordførerbritt.pedersen@kafjord.kommune.no
Stian PedersenMedlemsstianpede@gmail.com
Marian M. MyrsethArbeiderpartietMedlemmarian.myrseth@nordtroms.net
Nils O. LarsenArbeiderpartietMedlemnils.o.larsen@nordtroms.net
Lisa K. MoArbeiderpartietMedlemlisapia143@hotmail.com
Liv V. SolvangFremskrittspartietMedlemlivisol@gmail.com
Jens-A. Butter SimonsenHøyreMedlemjensalek@hotmail.no
Einar EriksenKristelig FolkepartiMedlemeie@nordtroms.net
Bjørn-Even SalamonsenKristelig FolkepartiMedlembes@mecono.no
Svein O. LeirosSenterpartietMedlemsvein.leiros@nordtroms.net
Even SteinlienSenterpartietMedlemevensteinlien@hotmail.com
Dag Runar WollvikSenterpartietMedlemrunar_voldvik@hotmail.com
Linn Sylvi SteinnesArbeiderpartietVaramedlem
Inghild BlomsterengArbeiderpartietVaramedlemblomstereng@nordtroms.net
Linda A. LienMiljøpartiet De GrønneVaramedlem
Torstein JenssenSenterpartietVaramedlemtorsteinjenss@hotmail.com
Elida-Pauline Mo (Ikke møtt) Medlem
Arthur Kjelstrup-Olsen (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemako.kafjord@gmail.com
Dagfinn Lyngstad (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemdagfinn.lyngstad@gmail.com
Tania Lopez (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemlopez_tania@hotmail.com
Anja V. Sommerbakk Olsen (Ikke møtt) SenterpartietMedlem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS