Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 12.11.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 12.11.2021

Kommunestyret
12.11.2021 10:00 - 17:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:12.11.2021 10:00 - 17:00
Møtested:Manndalen, Senter for nordlige folk
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 12.11.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 12.11.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 392KB

  83/21 - 21/17523 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 05.11.2021  1 dokument
  Brevdato: 05.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering.  Behandling

  Tatt til orientering.

 • Høyringsbrev ny arkivlov - frist: 14.01.22 Hoveddokument 369KB

  37/21 - 21/16548 - Høyringsbrev ny arkivlov - frist: 14.01.22

  Journaldato: 06.10.2021  Avsender(e): Det Kgl. Kulturdepartement   
  4 dokumenter
  Brevdato: 05.10.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   
 • Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 Hoveddokument 201KB

  36/21 - 21/16571 - Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021

  Journaldato: 06.10.2021  Avsender(e): Det Kgl. kommunal- og moderniseringsdepartementet   
  2 dokumenter
  Brevdato: 06.10.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   
 • Informasjon om offentlig støtte til politiske partier og folkevalgte grupper Hoveddokument 201KB

  38/21 - 21/17017 - Informasjon om offentlig støtte til politiske partier og folkevalgte grupper

  Journaldato: 20.10.2021  Avsender(e): Kommunal- og moderniseringsdepartementet   
  2 dokumenter
  Brevdato: 20.10.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   
 • Melding om vedtak - etablering av interkommunalt politisk råd i Nord-Troms Hoveddokument 429KB

  39/21 - 21/17127 - Melding om vedtak - etablering av interkommunalt politisk råd i Nord-Troms

  Journaldato: 22.10.2021  Avsender(e): Kommunedirektørutvalget v/ Monika Dyrnes   
  2 dokumenter
  Brevdato: 22.10.2021
  Dokumenttype: Innkommende dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Trond Arne Hoe

  Dokumenter

   
 • Vedr. søknad om endrede salgstider for alkohol på fredager - Coop marked Olderdalen Hoveddokument 174KB
  Brevdato: 04.11.2021
  Dokumenttype: Utgående dokument
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   
 • Orienteringssak fra Kommunedirektør Hoveddokument 651KB
  Brevdato: 05.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering.  Behandling

  Kommunedirektør Trond A. Hoe orienterte om følgende saker:

  • Barnevernsreformen
   • Kommunalt ansvar, Tverrfaglighet, Hviler med på adm. toppledelse og politisk ledelse
   • Ungdata og skoleundersøkelse – handlinger etter denne
   • Prosjektgruppe etablert, Forslag til Mandat og strtegi for gruppa legges frem til pol behandling
  • Plansamarbeidet
   • Prosessen vil bli foreslått forlenget - Sak til kommunestyret i neste møte
   • Fortsatt stor usikkerhet hos mange kommuner mht. dimensjonering og økonomiske konsekvenser
   • Støtte til videre utredning er gitt av Statsforvalteren
  • Brannsamarbeid
   • Avtalen til kommunestyret i dag 12. november – oppstart 1/1-22
  • Covid 19
   • Stort utbrudd i Kåfjord pågår – Anita orienterer mer senere
   • Ingen villsmitte
   • Inge tiltak iverksatt utenom noe på helsetunet og da relatert til bemanning
   • Beredskapsteamets faste møter innstilt kun adhoc-møter
  • Arbeid med internkontroll
   • Roller og ansvar tydeliggjort
   • Compilo benyttes av alle ansatte /(avikshåndtering og dokumenthandteringssystem)
   • Rutiner, prosedyrer og retningslinjer gjennomgås
    • Blant annet avvikshåndtering og korrigerende tiltak, etiske retningslinjer etc.
   • Ny psyko sos. kriseplan satt i drift
   • Bygge opp et internkontrollsystem som er tydelig, enkelt å slå opp i og som alle ansatte og også politikere kjenner seg igjen i og som blir etterlevd.
  • Økonomi og finansreglementet – KS desember møtet?
  • Eierskapsmelding – høst 2021 – ny næringsrådgiver tar denne

  • Arbeid og oppstart av revisjon av samfunnsplanen  og næringsplan
   • Møter med næringslivet utført
   • God støtte fra distriktssentret og fylkeskommunen
   • Omfattende kunnskapsgrunnlag er laget
  • Budsjettarbeidet – 3-part 23.11 og til kommunestyret 16.12
  • OU-prosessen
   • Ledelsesstruktur
   • Arbeid i ULG og KSK
   • Forslag til org. struktur ute på høring hos alle ansatte
   • Forslag er lagt frem for adm. utvalgt 23. nov. Endelig utkast skal til kommunestyret 7. des.
   • Underliggende strukturer
    • Drift og Utvikling, Helse, Oppvekst, Sentral adm.
   • Tomme bygg – hva gjør vi . . . Flere interessenter – driftsetatens behov
   • Trollvik skole
   • Gamle helsetun

  Spørsmål:

  Levin Mikkelsen SP: Spørsmål i forhold til Stiger Pettersen-huset i Birtavarre, er det gjort noe i forhold til utbedring av huset etter at bl.a. Kulturkonsulent var der?

  Svein O. Leiros SP: Hvordan er bemanninga på Helsetunet?

  Er det vurdert å gi ut hurtigtester til befolkningen, og evt. innføring av koronasertifikat?

  Bjørn-Even salamonsen Krf: Birtavarre barnehage og status?

  Tania Lopez MDG: KS kommunenettverk for klimatilpasning, er vi påmeldt? Hvis ikke, er det vurdert?

  Lisa K. Mo AP: Vasking av basseng, er det organisert slik at skolene kan ha basseng fra 1.time?

  Einar Eriksen Krf: Spørsmål fra formannskap om språksenter?

  Svar:

  Kommunedirektør Trond A. Hoe: Kjenner ikke til status med Stiger Pettersen-huset. Besvart pr. e-post.

  Bemanning på Helsetunet ble besvart av kommuneoverlegen.

  Har for få hurtigtester pr. i dag og koronasertifikat, ble besvart av kommuneoverlegen.

  Beklagelig sak i forhold til Birtavarre barnehage, og stegning pga lite folk, kommunalsjef oppvekst svarer på denne.

  KS kommunenettverk for klimatilpasning, følges opp pr. e-post.

  Bassengvasking og tidspunkt sjekkes opp mot drift.

  Språksenter, ikke fått endelig svar, svarer på neste formannskapsmøte.

  Votering:

  Tatt til orientering.

 • Orienteringssak fra Ordfører Hoveddokument 780KB

  85/21 - 21/17525 - Orienteringssak fra Ordfører

  Journaldato: 05.11.2021  1 dokument
  Brevdato: 05.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering  Behandling

  Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad orienterte om følgende saker:

  • Basseng Birtavarre og Olderdalen er det vann i og er tatt i bruk
  • Lyst ut anbud på reguleringsplanarbeid for boligfelt på Løkvoll. Tildeling er foretatt. 10 dagers karensperiode. Det må settes av midler til infrastruktur i budsjettet for 2022.
  • Blitt enige med grunneiere om kjøp av areal til boligfelt ved Storhaugveien i Djupvik. Avtalen kommer til godkjenning i formannskapet 23.nov. Det må også her settes av midler til reguleringsplanarbeid og infrastruktur i 2022/2023.
  • Bedt om et dialogmøte med fylkesråd for samferdsel ang opprusting av kai i Olderdalen, elektrifisering av fergesambandet over Lyngenfjorden og tilhørende endring i størrelse på ferge som gir ulemper i forhold til småbåthavna. Samt trafikksikkerhetstiltak med bru over Badjanjohkka og skolevei i Manndalen. Biedebakken spesielt, men også lyssetting fra Manndalskrysset til Storvollen.
  • Sendes ny søknad om trafikksikkerhetsmidler til gang- og sykkelvei fra COOP til Helsetunet.
  • Vannregionutvalget møte 6. oktober. Karin Karlsen, Kåre Pedersen og Svein Leiros deltok fra Kåfjord kommune. Her blei det vedtatt, etter god argumentasjon fra våre folk, å flytte Kåfjordelva fra kategori 1.2 til 1.1 i Vannforvaltningsplanen. (Minstevannføring vil føre til kraft og inntektstap. Men for fiskestammen vil det bety mye). Utsatt til etter 2027. Fylkestinget skal behandle planen 13.-17.12. Viktig for Kåfjord at vedtaket i Vannregionutvalget følges av fylkestinget. Etter vedtak i fylkestinget så sendes planen videre til Miljødirektoratet. Direktoratet vurderer da om planen sikrer nasjonale føringer og om forskriftens krav er fulgt. Så går planen med tilråding til KLD – Klima og Miljødepartementet. KLD godkjenner da planen i samråd med OED. Her kan endringer komme ut fra hensyn til rikspolitiske interesser.
  • Kvenpolitisk utvalg den 13.10 og nytt møte den 9.11.
  • Parkeringsplass i Kåfjorddalen
  • Antatt firma på prosjektering av høydebasseng og vannledning Bakvannet
  • Regionrådet kommer til å jobbe videre med å likestille Nord-Troms mot Finnmark på innbyggertilskuddet. Har like forutsetninger som region som Finnmark.
  • Hatt møte med næringslivet i Kåfjord i forhold til oppstart av arbeidet med strategisk næringsplan. Gode innspill og godt engasjement. Gir et godt grunnlag i lag med næringsundersøkelse fra tidligere i høst, til å jobbe videre mot et godt planverk.
  • Tilleggsproposisjonen fra AP/SP viser et tillegg på kr. 1,4 mill ekstra til Kåfjord sammenligna med Solbergregjeringa sitt budsjett. Skal enda forhandles om, men det ser ut til at vi får en styrking.
  • Koronasertifikat
  • Stiger Pettersens hus / Holmenes

  Til kommunestyret 12.11.2021 – Spørsmål fra FrP

  Regjeringen har etablert en ordning hvor kommuner som ikke allerede har egne ordninger med gratis SFO, får mulighet til å søke om tilskudd for å etablere nye ordninger for lavinntektsfamilier. Kommunene har hatt mulighet til å søke om tilskudd til både heltids- og deltidsplasser, og dessuten tilskudd til å dekke eventuelle kostpenger i SFO.

   Det var 19 kommuner som har søkt og fått. Deriblant Nordreisa og Harstad i Troms.

  AP har tidligere sagt at de vil gjøre SFO billigere og spesielt for folk med dårlig økonomi. Likevel er det kun et fåtall av kommunene som styres av Ap som har tatt seg bryet med å søke tilskudd til å gi 1.klassinger fra lavinntektsfamilier gratis SFO. Lover gratis SFO til førsteklassinger: - Vi vil fjerne klasseskillet (tv2.no)

  Ønsker opplysninger om hva som er årsaken til at Kåfjord ikke har søkt? 

  Er det slik at det ikke finnes lavinntektsgrupper i kommunen?

  Eller er Kåfjord i en slik økonomisk situasjon at de ikke har behov for disse midlene?

  Liv Solvang, Leder Kåfjord FrP

  Svar:

  I Kåfjord kommune er det inneværende skoleår til sammen 15 barn i 1. klasse ved de to offentlige skolene. Av disse går 4 barn (førsteklassinger) på SFO. 

  Hverken ordfører eller kommunalsjef for oppvekst kan se å ha mottatt noe informasjon om muligheten til å søke om refusjon av utgifter til gratis SFO for førsteklassinger fra lavinntektsfamilier.

  Kåfjord kommune har heller ikke barn i 2021 i 1. klasse, hvor foresatte har søkt om gratis SFO. For å søke om gratis SFO må familiens inntekt være lavere enn kr 566.100.

  Skolene skal normalt opplyse foresatte om denne muligheten til å søke gratis SFO, men det er opp til foresatte å søke.

  Når det er sagt så har det etter nærmere undersøkelser vist seg at Utdanningsdirektoratet har en artikkel om dette på sine nettsider fra juni i år.

  https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-til-gratis-sfo-for-familier-med-lav-inntekt/

  Administrasjonen vil følge opp denne saken videre slik at det kan åpnes for å søke om tilskudd til gratis SFO for de som har behov for det.

  Bernt E. I. Lyngstad, Ordfører

  Spørsmål:

  • Levin Mikkelsen SP: Revisjonsprosess Kåfjorddalselva, viktig at det gis innsyn til initiativstakere før endelig vedtak.
  • Einar Eriksen Krf: Holmenes gård, kommunen gir driftstilskudd, må kommunen i tillegg betale  for driftskostnader?
  • Bjørn-Even Salamonsen Krf: Vedtak på gebyr - status?

  Svar:

  Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad:

  Revisjonsprosess Kåfjorddalselva, Kåfjord kommune får delta i en kort høring når NVE oversender sitt vedtak til OED. Da har vi muligheten til å snakke i lag i fellesskap.

  Holmenes gård: Kåfjord kommune fester eiendommen og har ansvaret for vedlikehold og ivaretakelse av bygningsmassen.

  Kommunedirektør Trond A. Hoe: Avgiftsgebyr er ikke prioritert enda, pga revisjon av scooterløypene.

 • Orienteringssak fra Ungdomsrådet Hoveddokument 292KB
  Brevdato: 05.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken ble trukket.  Behandling

  Saken ble trukket, siden det ikke var noen fra ungdomsrådet på møtet.

 • Vedtaksoppfølging kommunestyret november 2021 Hoveddokument 399KB
  Brevdato: 05.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering.  Behandling

  Lisa K. Mo AP: Savner en sak på vedtakslogg - Samisk barnehage og kompetanse og status på denne?

  Kommunedirektør Trond A. Hoe: Må sjekke opp denne saken.

  Votering:

  Kommunedirketørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021 Hoveddokument 674KB
  Brevdato: 28.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Barnevern
  Saksbehandler: Sandra Marita Holm

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021 tas til orientering.  Behandling

  Kommunedirektør Trond A. Hoe: Det er mange dyktige ansatte i kommunens barnevern.

  Barnevernsleder Sandra Holm orienterte kommunestyret om tilstandsrapport, Ytre barnevern og barnevernets arbeid.

  Svein O. Leiros SP:  Vil skryte av barnevernstjenesten. Hva er BTI?

  Einar Eriksen Krf: Det gjøres en god jobb i barnevernet. Fantastisk med en helhetlig plan, dette vil være en styrke for kommunen. Vil gjerne involveres i dette arbeidet.

  Barnevernsleder Sandra Holm: BTI er Bedre Tverrfaglig Innsats, et prosjekt som Mattis Bårnes er prosjektleder for.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Høringssvar: Forslag til endringer i sameloven (samelovens språkregler) Hoveddokument 909KB
  Brevdato: 06.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Inger Marie Åsli

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kåfjord kommune har følgende innspill til endringer i sameloven (samelovens språkregler):

  Kåfjord kommune mener det er positivt at departementet følger opp Hjertespråket forslag til endringer i samelovens språkregler, og har følgende innspill til forslagene i høringsdokumentet:

  Begrepet «samisk språk»

  Kåfjord kommune støtter departementets forslag om at alle samiske språk i Norge er likeverdige med norsk. Det er viktig at alle samiske språk, også de mindre språkene, synes både i det samiske samfunnet og i storsamfunnet ellers.

  Det vurderes også som riktig at det klargjøres at loven omfatter både lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk.  Det er viktig å synliggjøre dette i lovs form.

  Begrepsbruk – lokale offentlige organ, regionale offentlige organ og offentlige organ

  Kåfjord kommune har ingen innvendinger mot dette.

  Organisering av språkområdet – rett til svar på samisk

  Departementet foreslår ny organisering av språkområdet i tre kommunekategorier:

  • Språkutviklingskommuner
  • Språkrevitaliseringskommuner
  • Bykommuner

  I mange sammenhenger er det blitt nevnt at det er viktig å ta hensyn til at kommunene har ulikt ståsted og utfordringer i tilknytning til forvaltning og utvikling av samisk språk. Det er forskjeller mellom kommunene med tanke på språksituasjonen og språkutvikling. Kåfjord kommune er enig i at kommunene må differensieres og dermed at det knyttes ulike vilkår til dette.

  I videreføring av dette diskuteres det hva dette skal innebære av plikter, spesielt i forhold til retten til skriftlig og i særdeleshet, muntlig svar på samisk til samiske språkbrukere i språkområdet.

  Med departementet sitt forslag vil dagens ordning hvor retten til både skriftlig og muntlig svar på samisk, gjelde for språkutviklingskommuner og «gamle» språkrevitaliseringskommuner, jfr. alternativ 2.  I departementets alternativ 1 for språkrevitaliseringskommuner kan kommunene selv avgjøre hvor i organisasjonen rett til muntlig svar på samisk skal tilbys.  Nye kommuner som innlemmes i språkområdet og bykommuner skal selv kunne avgjøre hvor i organisasjonen muntlig svar på samisk skal tilbys eller også avgjøre om det skal tilbys i det hele tatt, jfr. alternativ 2 for nye revitaliseringskommuner og alternativ 1 for bykommuner.

  Når det gjelder språkutviklingskommuner så videreføres både skriftlig og muntlig svar på samisk. Noe som synes naturlig i og med at disse kommunene er kommuner hvor samisk språk er, som departementet sier, et samfunnsbærende språk.

  Kåfjord kommune mener imidlertid at alle revitaliseringskommuner og bykommuner skal gi skriftlig svar på samisk.

  Differensieringen av muntlig svar på samisk vil være i språkrevitaliseringskommuner og evt. bykommuner. Blir det differensiert mellom gamle og nye revitaliseringskommuner, samt bykommuner, kan det synes å bli mange kommunekategorier hvor språkrettigheter er ulik fordelt. Skal noen kommuner kunne knytte seg til en såkalt «light versjon» må dette også kunne medføre at det innen samme kategori også differensieres mht økonomisk kompensasjon.

  Kåfjord kommune er av den mening at det ikke skal skilles mellom gamle og nye språkrevitaliseringskommuner når det gjelder muntlig svar på samisk. I denne kategorien bør samiske språkbrukere ha de samme rettighetene til svar på samisk i samtlige kommuner. Om en skal differensiere mellom gamle og nye kommuner vil det være mer naturlig å lage en egen 4. kommunekategori.

  Språkkompetanse er en knapp ressurs og det er stor konkurranse om denne ressursen. Vi tenker at denne utfordringen vil vedvare. Kåfjord kommune er en kommune som selv har store utfordringer med å skaffe samiskkompetanse. Det gjelder på alle våre virksomhetsområder.  På bakgrunn av det ser vi absolutt fordelen med at vi selv kan avgjøre på hvilket virksomhetsområde/sektor hvor vi skal bygge opp og styrke kompetansen i samisk språk.  Det vil gi større fleksibilitet i forhold til den språksituasjonen vi er i.

  Samtidig ved å ha en større fleksibilitet gjennom selv å avgjøre hvor i organisasjonen muntlig samisk skal tilbys, vil språkbrukere miste retten til å bli betjent på samisk i andre av kommunens virksomhetsområder. Det betyr at retten til muntlig samisk i kommunal forvaltning innskrenkes for den enkelte språkbruker.

  Kåfjord kommune har vært innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk siden 1992. Selv om vi har utfordringer når det gjelder å ha god nok samiskkompetanse i den kommunale forvaltning og ofte oppleve at vi ikke klarer å oppfylle samelovens intensjon med muntlig svar på samisk, kan det likevel kunne oppleves som et tap av en rettighet for de som har denne retten og videre en svekkelse av rammebetingelsene for å kunne utøve denne retten.

  Kåfjord kommune mener at språkrevitaliseringskommunene også skal tilby muntlig svar på samisk, selv om det er en utfordring å oppfylle dette i dag. Det vil oppfattes som et tilbakeskritt å begrense muligheten til å bruke samisk språk i alle av kommunens virksomhetsområder, samtidig vil det kunne bidra til å øke bevisstheten rundt samisk språk blant ledere og ansatte i kommunen.

  Når det gjelder bykommuner mener Kåfjord kommune at de også må ha krav til bruk av muntlig samisk, og mener at her kan kommunen selv avgjøre hvor i organisasjonen det skal tilbys. Som departementet er inne på er denne kategorien etablert nettopp på grunn av dagens flyttemønster fra bygd til by - som også omfatter kommunene som er i forvaltningsområdet. Det bør derfor stilles språklige krav til bykommuner på lik linje med språkutviklings- og språkrevitaliseringskommuner.

  Innlemmelse av nye kommuner i språkområdet

  Kåfjord kommune mener at innlemming i språkområdet må være en sak som kommunen selv tar stilling til.

  Innlemmelse av nye fylkeskommuner          

  Kåfjord kommune mener at når en kommune innlemmes i språkområdet følger fylkeskommunen automatisk etter. Dette på bakgrunn av at fylkeskommunen, som et regionalt organ, har forvaltnings- og tjenesteproduserende oppgaver som også omfatter den samiske befolkningen som bor i kommunen som innlemmes i språkområdet.

  Når det gjelder spørsmålet om fylkeskommunene skal kunne søke på et selvstendig grunnlag om innlemmelse i språkområdet, ser Kåfjord kommune ikke noe problem med at en slik praksis kan etableres. Det vil bety at en fylkeskommune eks. Oslo som fylke kan innlemmes i språkområdet gjennom søknad selv om Oslo kommune ikke er en del av språkområdet. Noe som igjen betyr at Oslo sine samiske språkbrukere har språkrettigheter hos Oslo fylkeskommune iht samelovens kap. 3.

  Offentlige organ med landsdekkende funksjoner

  Kåfjord kommune har ingen innvendinger i forhold til dette.

  Informasjonsplikt

  Kåfjord kommune har ingen innvendinger. En slik informasjonsplikt vil som departementet sier bidra til å bedre å informere om og synliggjøre språkrettigheter nedfelt i sameloven. Det vil også kunne bidra til større bevissthet hos det offentlige om samiske språkrettigheter.

  Oversettelse av regler og offentlig informasjon

  Kåfjord kommune mener det er viktig og riktig å spesifisere hvem som har ansvaret for å oversette hhv lover, forskrifter, kunngjøringer, skjema og selvbetjeningsløsninger.  

  Samisk i bruk i den offentlige forvaltning

  Kåfjord kommune har ingen innvendinger mot differensieringen som departementet foreslår.

  Plankrav

  Kåfjord kommune er enig i at utfordringene for samisk språk løftes og drøftes i kommunal planstrategi. Vi ser viktigheten med og nødvendigheten av at kommunene fastsetter overordnede mål og strategier om utvikling og styrking av samisk språk i eget planverk.

  Rekruttering

  Kåfjord kommune er enig i at det tydeliggjøres i sameloven muligheten for å sette samiskkunnskaper som nødvendig eller ønsket kvalifikasjon ved ansettelser.

  Utdanning - kompetanse i samisk språk

  Kåfjord kommune har ingen innvendinger mot dette.

  Organisering

  Kåfjord kommune har ingen innvendinger mot å endre på kravet om at Sametinget skal levere en rapport til Kongen om situasjonen for samiske språk i Norge hvert fjerde år.

  Økonomi

  Departementet henviser i høringsnotatet til sametinget når det gjelder finansiering av språkområde - tildeling av tospråklighetsmidler.

  Ved ny kategorisering forutsettes det også at det følger med økte midler. Ordningen er allerede i dag underfinansiert. For å sikre en god utvikling i alle språkkommuner må den totale rammen til tospråklighetsmidler økes, særlig med fokus på barn og unge slik at tiltak særlig kan innrettes mot denne gruppen.

  Annet:

  Grunnskolepplæring:

  Kåfjord kommune ønsker at det skal åpnes for at kommunene skal utvide tilbudet for samisk som andre språk i grunnskolen. Per i dag omfatter samisk som andre språk kun språkopplæring i samisk, uten at dette er tilstrekkelig for å gi god nok opplæring som gir sterke språkbrukere. Kravene som stilles til elever som har samisk som første språk oppleves som høye i forhold til språksituasjonen lokalsamfunnet befinner seg i, og dette medfører at elever velger bort samisk som førstespråk. Denne ordningen burde tilbys i revitaliseringskommuner, som Kåfjord kommune, der behovet for et språklig tilbud er utvidet og styrket, og man åpner opp for tilbud om samiskundervisning på samisk i flere fag enn bare samisk. Eksempelvis at 70% av undervisningen er på samisk.

  Barnehage:

  Kåfjord kommune ser at det er et stort behov for å utdanne flere barnehagelærere med samisk kompetansefor å styrke den språklige situasjonen i barnehagen. I dagens situasjon er det mangel på kombinasjonen av samiskspråklig kompetanse og pedagogisk kompetanse, og det er et akutt behov for virkemidler for å styrke den språklige siden i barnehagehverdagen. Inntil det er utdannet tilstrekkelig med pedagogisk personell med samisk språklig kompetanse, er det behov for personell på topp i barnehagen, uavhengig av utdanning som bruker samisk språk aktivt i barnehage-hverdagen. For eksempel kan det åpnes for samiske språkressurser som bidrar i den daglige aktiviteten og dialogen i barnehagen sammen med pedagogisk personell.

  Opplæring og rekruttering:

  Opplæring i samisk språk er ressurskrevende for kommunene, og det må åpnes for kompensasjon for ansatte som tar samisk utdanning.  I forbindelse med rekruttering burde det opprettes en rekrutteringspakke som gir rett til permisjon for utdanning i samisk slik at flere tar utdanning i samisk. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å utdanne samiskspråklig personell. Rekrutteringspakken må være et samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter, og i første omgang blant annet inneholde kompensasjon for permisjon av ansatte og vikar i permisjonstiden. Det burde også opprettes grenseoverskridende samarbeidsstrukturer i hele Sápmi på tvers av landegrensene  Behandling

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Endring på styrer/stedfortreder på Coop Birtavarre Hoveddokument 655KB
  Brevdato: 20.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Greta Larsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Coop Birtavarre ved Rita Koht Hansen gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk under 4,76 % i firmaets lokaler.

  2. Ny stedfortreder Ulrikke Johansengodkjennes, kunnskapsprøven er bestått.  Behandling

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Etablering av Interkommunalt politisk råd i nord-Troms Hoveddokument 680KB
  Brevdato: 10.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Trond Arne Hoe

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner et felles IPR fra 1. januar 2022 med navnet Nord-Troms Interkommunale Politiske Råd.
  2. Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 2021.
  3. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR, som minimum skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd.. Arktisk IPR skal jobbe med overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen samarbeidsavtale som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og ressursbehov


  Behandling

  Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad redegjorde for sak.

  Svein O. Leiros SP: Hvis det ikke blir NT6, hva med de Interkommunale selskapene, hvilke konsekvenser vil det få for disse selskapene?
  Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad: Det er enighet om å fortsette å samarbeide med Interkommunale selskap, men uenighet om politisk samarbeid.

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Eierskap i Ressurs Tromsø AS Hoveddokument 765KB
  Brevdato: 02.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Trond Arne Hoe

  Dokumenter

   

  Vedtak

  • Kåfjord kommune selger seg ut fra Resurss Tromsø AS med vår eierandel i selskapet på    1,92 %
  • Kåfjord kommune selger aksjene til Ressurs Tromsø for pålydende (KR. 1000 per aksje).

  For 10 aksjer tilsvarer det kr. 10000.  Behandling

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Kultursenteret overtakelseskontrakt Hoveddokument 626KB
  Brevdato: 04.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef oppvekst
  Saksbehandler: Frank Haugseth

  Dokumenter

   

  Vedtak

  • Kåfjord kommune går inn for å overta Kultursenteret i henhold til de betingelser beskrevet i overtakelseskontrakten.

  Administrasjonen går videre med:

  • Formell overtakelse av bygget
  • Oppsigelse av festeavtale
  • Registrere bygget i kommunal bygningsmasse og ta hensyn til dette i budsjett 2022
  • Søke om midler til ombygging av kulturdelen som skissert
  • Budsjettere med ombygging i investeringsbudsjettet  Behandling

  Ordfører Bernt E. Isaksen Lyngstad redegjorde for sak.

  Bjørn-Even Salamonsen Krf: Er det tatt tilstandsrapport av bygg, bl.a. tak osv?
  Leiekostnader som spares bør tilføres drift.

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Lyngenfjord Brann og redning - avtale om vertskommunesamarbeid Hoveddokument 727KB
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Gunn Andersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken utsettes for å involvere hele brannkorpset til dialog om avtalen. Saken sluttbehandles på neste kommunestyremøte.  Behandling

  Votering utsettelsesforslag fra SP:

  SPs utsettelsesforslag falt da det fikk 8 stemmer, 8 stemte i mot, ordfører brukte sin dobbeltstemme.

  Votering utsettelsesforslag fra AP og tilleggsforslag fra SP:

  Utsettelsesforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt, formannskapets innstilling falt.

  Nytt pkt.2. falt da det fikk 8 stemmer, 8 stemte i mot, ordfører brukte sin dobbeltstemme.

  Tania Lopetz MDG fratrådte kl.14.00.

 • Utkast til samarbeidsavtale om Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms mellom Kåfjord kommune og kommunene Nordreisa, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy skriv tittel her Hoveddokument 929KB
  Brevdato: 01.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef helse
  Saksbehandler: Trond Skotvold

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Utkast til samarbeidsavtale om Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms mellom Kåfjord kommune og kommunene Nordreisa, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy godkjennes.  Behandling

  Arthur Kjelstrup-Olsen AP: orienterte om saken. Mulig å få flere tjenester i samarbeidsavtalen, som øyelege, gynekolog og logoped?

  Votering:

  Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Kommunedelplan for Energi og klima - Sluttbehandling Hoveddokument 666KB
  Brevdato: 18.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Trond Arne Hoe

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. I medhold av Plan og bygningslovens § 12-10 vedtas Kommunedelplan for Energi og Klima for Kåfjord Kommune.
  2. Med grunnlag i planens mål og handlingsdel utarbeides en egen aktivitetsplan/handlingsplan for Kåfjord kommune med budsjett og tidsfrister for aktiviteter. En slik aktivitetsplan fremlegges for besluttende organer innen oktober måned 2022.  Behandling

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Permanent stengning av scooterløype fra Cock hytta og opp Badjavaggi Hoveddokument 753KB
  Brevdato: 04.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Karin Karlsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Scooterløypa fra «Cockhytta» og videre opp Baddjanavaggi stenges midlertidig inntil videre pga

     høy steinsprangaktivitet,  samt fare for steinskred og fjellskred.

  2. Det vurderes om det er mulighet for alternativ løypetrase i området.

  3. Informasjonsskilt om at det er stor steinsprangaktivitet i området og at ferdsel frarådes, settes opp.  Behandling

  Votering:

  UMDUs innstilling ble enstemmig vedtatt.

 • Revisjon av skuterløyper i Kåfjord kommune 2021 Hoveddokument 748KB
  Brevdato: 16.08.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Bård Bendik Grøtta Fanghol

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kåfjord kommune vedtar forskrift om snøskuterløyper, Gáivuona suohkan-Kåfjord kommune, Troms og Finnmark med tilhørende løypekart for snøskuterløyper i kommunen datert 22.09.2021 med følgende løyper:

  1.          Nordmannvikdalen

  2.          Olderdalen-Dalbakken-Báhkkavággi

  3.          Trollvik-Trollvikdalen-Holmevatnet-Birtavarre

  4.          4.a. Birtavarre-Gussagorra             4.b. Gussagorra-Guolášjávri-Duolbajávri 5.          Gáiskeridi-Manndalen-Uhcávákkas-Duolbajávri

  6.          Goddejávri-”Solgropa”-Magervatnet

  7.          Gussagorra-kommunegrense Nordreisa

  8.          Nommedalen-Holmevatnet

  9.          

  10.         Bielvaløypa tas inn Kåfjord kommunes forskrift om snøscooterløyper i Kåfjord kommune.

  Ny løype 11 utredes som egen sak.
  Forlengelse av løype 5 fra Gaiskeridi til Løkvoll utredes som egen sak.
  Åpningsdato for løype 5 utredes som egen sak
  Løype 9 tas ut og jobbes videre med i en framtidig revisjon  Behandling

  Saksbehandler Bård Bendik G. Fanghol redegjorde for sak og gjennomgikk alle traseer, og redegjorde for saksgangen videre.

  Votering:

  Løype:

  1: ble enstemmig vedtatt

  2: ble enstemmig vedtatt

  3: ble enstemmig vedtatt

  4 a og b: ble enstemmig vedtatt

  5: ble enstemmig vedtatt

  6: ble enstemmig vedtatt

  7: ble enstemmig vedtatt

  8: ble enstemmig vedtatt

  9: Løype strykes, ble enstemmig vedtatt

  10: ble enstemmig vedtatt

  Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

 • Planlagt utbygging - Senter for Nordlige folk Hoveddokument 743KB
  Brevdato: 21.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Saksbehandler: Trond Arne Hoe

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kåfjord kommune ser det som posititvt at Senter for nordlige folk ønsker å etablere en permanent utstilling av arbeidene til Ailohas. Dette sikrer og gir mulighet for nye arbeidsplasser i Kåfjord.
  2. Kåfjord kommune bidrar med kr. 1.500.000,- til utbyggingen. Dette finansieres med låneopptak.  Behandling

  Svein O. Leiros ba kommunestyret vurdere hans habilitet, og fratrådte møtet.

  Et enstemmig kommunestyre erklærte Svein O. Leiros inhabil etter Forvaltningsloven § 6.

  Arthur Kjelstrup-Olsen AP: I hvilken grad blir kvensk kultur ivaretatt av Senter for Nordlige folk?
  Hva med et Baalsrud-museum i Kåfjord?

  Daglig leder Svein O. Leiros svarte og redegjorde for planene. Formålet for Senter for Nordlige folk, er den sjøsamiske kulturen.

  Votering:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

  Svein O. Leiros tiltrådte møtet.

 • Samlokalisering av driftsoperatørene til Trollvik skole Hoveddokument 849KB
  Brevdato: 01.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Karin Karlsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kåfjord kommune samlokaliserer driftsoperatørene i en driftssentral.
  2. Det settes av kr. 600.000 til formålet i investeringsbudsjettet for 2022.
  3. Saken om lokalisering tas opp på nytt etter at det er avklart med interessenter på Trollvik skole og Kåfjord helsesenter.
  4. Kåfjord kommunestyre ønsker en kostnadsberegning på de to ulike alternativene Gamle Kåfjord helsesenter og Trollvik skole
  5. Kåfjord kommunestyre setter 31.01.22 som endelig frist for en intensjonsavtale med eventuelle aktører  Behandling

  Einar Eriksen Krf: Må tidsbegrense avklaringen.

  Bjørn-Even Salamonsen Krf: Må få lukket saken og ta avgjørelse på salg eller ikke.

  Settevaraordfører Nils O. Larsen: UMDU vil ha saken avklart så snart som mulig.
  Vurderinger fra driftsavdelingen, så vil Trollvik skole passe bedre enn gamle Helsesenter.

  Svein O. Leiros SP: Savner en bedre utredning på kostnader i forhold til gamle Helsesenter.

  Votering:

  Formannskapets innstilling med tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt.

 • Søknad om utviklingstilskudd - Løvli Naturull AS Hoveddokument 757KB
  Brevdato: 16.07.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef miljø, drift og utvikling
  Saksbehandler: Vivien Olsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Etter særskilt vurdering, gis et utviklingstilskudd på kr. 110.000,-, som omsøkt. Begrunnelsen er at bedriften er i vekst og har et stort potensial for utvikling med nye produkter og etablering av arbeidsplasser. Bedriften er også en viktig kulturbærer i Kåfjord, med videreføring av gamle tradisjonelle næringer. Kåfjord næringsstyre ser et stort utviklingspotensial i bedriften og villigheten til å være med på å utvikle primærnæringen. Det ses på som veldig positivt at unge mennesker satser og ønsker å etablere næring i Kåfjord.  Behandling

  Svein O. Leiros SP: Må skryte av Løvli Naturull. Kultur kan også være næring!

  Votering:

  Nærngsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Bernt Eirik Isaksen LyngstadArbeiderpartietOrdførerbernt.lyngstad@kafjord.kommune.no
Lisa K. MoArbeiderpartietMedlemlisapia143@hotmail.com
Nils O. LarsenArbeiderpartietMedlemnils.o.larsen@nordtroms.net
Arthur Kjelstrup-OlsenArbeiderpartietMedlemako.kafjord@gmail.com
Liv V. SolvangFremskrittspartietMedlemlivisol@gmail.com
Einar EriksenKristelig FolkepartiMedlemeie@nordtroms.net
Bjørn-Even SalamonsenKristelig FolkepartiMedlembes@mecono.no
Tania LopezMiljøpartiet De GrønneMedlemlopez_tania@hotmail.com
Svein O. LeirosSenterpartietMedlemsvein.leiros@nordtroms.net
Ann Evy LøkvollArbeiderpartietVaramedlemannevy84@hotmail.com
Inghild BlomsterengArbeiderpartietVaramedlemblomstereng@nordtroms.net
Liv G. HestdalArbeiderpartietVaramedlem
Reidar BreivikArbeiderpartietVaramedlemreidar.breivik@gmail.com
Lena M. GamvollSenterpartietVaramedlemgamvoll@yahoo.no
Levin MikkelsenSenterpartietVaramedlem
Birger OlsenSenterpartietVaramedlem
Britt-M. Pedersen (Ikke møtt) ArbeiderpartietVaraordførerbritt.pedersen@kafjord.kommune.no
Elida-Pauline Mo (Ikke møtt) Medlem
Stian Pedersen (Ikke møtt) Medlemsstianpede@gmail.com
Marian M. Myrseth (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemmarian.myrseth@nordtroms.net
Dagfinn Lyngstad (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemdagfinn.lyngstad@gmail.com
Even Steinlien (Ikke møtt) SenterpartietMedlemevensteinlien@hotmail.com
Dag Runar Wollvik (Ikke møtt) SenterpartietMedlemrunar_voldvik@hotmail.com
Anja V. Sommerbakk Olsen (Ikke møtt) SenterpartietMedlem
Rita Solberg (Ikke møtt) SenterpartietMedlemrita.solberg@nordtroms.net
ACOS Innsyn levert av ACOS AS