Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 03.03.2022, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 03.03.2022

Kommunestyret
03.03.2022 10:00 - 17:00
Utvalg:Kommunestyret
Dato:03.03.2022 10:00 - 17:00
Møtested:Restauranten, Mehamn samfunnshus
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 03.03.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 03.03.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og valg av protokollunderskrivere Hoveddokument 54KB
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Arkivtjenesten
  Saksbehandler: Åsmund Fagerheim

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkallingen godkjennes.

  Protokollunderskrivere:

  Alf Normann Hansen SV        Harald Hansen AP  Behandling

  Innkallingen godkjennes.

  Protokollunderskrivere:

  Alf Normann Hansen SV        Harald Hansen AP

 • Samlesak for orienteringssaker Hoveddokument 56KB

  593/22 - 22/434 - Samlesak for orienteringssaker

  Journaldato: 24.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Arkivtjenesten
  Saksbehandler: Åsmund Fagerheim

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordfører orienterer om saksrekkefølge i møte, og at presentasjon fra Husbanken utgår.

  Mehamn Røde Kors Hjelpekorps orienterer kommunestyret om sin virksomhet.

  Rådmannen og Personal leder orienterer nærmere om Årsbudsjett 2022- og økonomiplan 2022-2025 og prosessen videre, og besvarer spørsmål.

  Eli Bavda Johansen SV invilges permisjon fra møte kl.13.00, og tiltrer møte igjen kl.14.00.

 • Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 Hoveddokument 86KB
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Saksbehandler: Alf Normann Hansen

  Dokumenter

   
 • Kontrollutvalgets årsplan for 2022 Hoveddokument 85KB
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Saksbehandler: Alf Normann Hansen

  Dokumenter

   
 • Spørsmål Hoveddokument 62KB

  594/22 - 22/435 - Spørsmål

  Journaldato: 24.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 24.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Arkivtjenesten
  Saksbehandler: Åsmund Fagerheim

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innsendt spørsmål fra Gamvik SP ble besvart skriftlig av Ordfører i møte.

  Ordfører opplyser at han vil besvare de muntlige spørsmålene fra AP og SP i neste møte.  Behandling

  Marius Nilsen SP stiller muntlig spørsmål vedrørende brev fra forbundene til kommunestyret.

  Ragnhild Vassvik AP stiller muntlig spørsmål vedrørende brev fra forbundene til kommunestyret.

  Ordfører opplyser at han vil besvare de muntlige spørsmålene i neste møte.

  Svar på innsendt spørsmål fra Ordfører:

  Litt historikk

  I kommunens arkiv kan man finne at Trafikksikkerhetsplanen har vært etablert gjennom vedtak

  første gang i teknisk- og miljøutvalget 09.06.2005, sak: 0037 /05, som deretter ble vedtatt i

  Kommunestyret i 2005 i sak: 0032/05.

  Planen ble videre vedtatt forlenget i TMU 21.09.2009, i sak 32/09 for 2006-2009, hvor man den

  gangen i Gamvik kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter

  initiativ fra Statens Vegvesen.

  Planen ble behandlet/ revidert av Trafikksikkerhetsutvalget den 01.09.2009, men ble ikke behandlet

  som sak i TMU eller i Kommunestyret, ut fra det man kan finne i sakarkivet til Gamvik kommune.

  Planen har vært til behandling og revisjon i Trafikksikkerhetsutvalget i 2018-2019, hvor saken og

  planen heller ikke denne gangen har kommet til behandling i TMU eller i Kommunestyret.

  Nåværende status for Trafikksikkerhetsutvalget og Trafikksikkerhetsplanen:

  Trafikksikkerhetsutvalget er et Ad- hoc utvalg. Dette utvalget har som vi ser ikke lykkes å få fremmet

  denne planen for politisk behandling av ukjent årsak.

  Ordføreren anser planen som viktig for å aktivt jobbe med Trafikksikkerhet og konkrete målsettinger

  i Gamvik kommune.

  Ordfører og Rådmann har det siste året satt fokus på planarbeidet, hvor Rådmannen har satt i gang

  en revisjon av planen ut fra dialog med Statens Vegvesen og TFFK, hvor man har tatt opp konkrete

  problemstillinger som har vært drøftet med det politiske miljø i Gamvik kommune for innspill.

  Ut fra at arbeidet igjen er satt fokus på og at det er startet opp med å få revidert planen i 2021, vil

  Ordfører anmode TMU videreføring av det igangsatte arbeidet og komme med en sak ift.

  revideringen av Trafikksikkerhetsplanen til behandling så tidlig som mulig i løpet av 2022.

  Ut fra at Ad- hoc utvalget ikke har fått planen revidert på flere år, vil Ordfører be gjøre en vurdering

  av om Trafikksikkerhetsutvalget og revideringen av Trafikksikkerhetsplanen bør gjennomføres av

  TMU selv som utvalg for dette arbeidet. På denne måten kan man sikre en bedre forankring og

  raskere behandling av denne viktige planen for Gamvik kommune. TMU står fritt i sitt arbeid å ta

  inn de som har jobbet med planen tidligere for å få innspill og råd i revidering og saksutredning.

  Alf Normann Hansen

  Ordfører

 • Etiske retningslinjer Hoveddokument 67KB

  595/22 - 21/5370 - Etiske retningslinjer

  Journaldato: 03.06.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 03.06.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Personalavdelingen
  Saksbehandler: Siv Anita Steel

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtar Revidert Etiske retningslinjer.

  Tilleggsforslag:

  Forslaget erstatter vedtak i sak 524/21.

  Nytt punkt 16: Hatefulle ytringer og trusler mot lokale folkevalgte (teksten er etter anbefaling fra KS)

  Gamvik kommune skal:

   Innpasse ivaretakelse av folkevalgte som utsettes for trusler og hatefulle ytringer på grunn av deres politiske aktivitet, i kommunens krise- og beredskapsplan.
   Opprette en fast kontaktperson og prosedyrer for oppfølging av folkevalgte som utsettes for straffbare ytringer og handlinger. Denne kontaktpersonen skal være Rådmannen.
   Be om en fast kontaktperson i politiet for spørsmål om folkevalgtes sikkerhet.
   Tilby adgang til bedriftshelsetjeneste for psykososial støtte til folkevalgte som har behov for dette og motivere utsatte folkevalgte til å benytte seg av tilbudet
   Innføre obligatorisk folkevalgtopplæring med søkelys på tonen i ordskifte og bruk av sosiale medier. Gjennomføre deler av folkevalgtopplæring på ulike tidspunkt i løpet av en periode, herunder i forkant av valgkamp.
   Innarbeide teambygging på tvers av partier og andre skillelinjer for forankring av felles forståelse for tonen i ordskiftet internt og eksternt.
   Opprette rutiner for å ta kollektiv avstand fra hatefulle ytringer og trusler mot folkevalgte.
   Etablere rutiner for åpenhet og tett dialog med innbyggere, lokale medier og politiet.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Politikontakt orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.

  Votering tilleggsforslag fra AP/FRP: Enstemmig vedtatt.

  Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

 • Revidert reglement delegering fra kommunestyret til rådmannen Hoveddokument 58KB
  Brevdato: 13.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Saksbehandler: Alf Normann Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken trekkes.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Forslag: Saken trekkes.

 • Revidert reglement for kommunestyret i Gamvik kommune Hoveddokument 58KB
  Brevdato: 13.12.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Saksbehandler: Alf Normann Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken trekkes.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Forslag: Saken trekkes.

 • Politiske reglement for Gamvik kommune Hoveddokument 102KB
  Brevdato: 25.01.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Saksbehandler: Siv Anita Steel

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Gamvik kommunestyrevedtarde 3 forslagene til nye reglement:

  Reglement for politiske styrer, råd og utvalg i Gamvik kommune.

  Delegasjonsreglement.

  Reglement for fjernmøter.

  Enstemmig vedtatt.

  Med følgende endringsforslag fra SV/AP/FRP:

  Endringsforslag SV:

  Side 13 og 14
  Kutte ut ordene "styret og" i overskrift og 2.3.13 og 2.3.14

  Enstemmig vedtatt.

  Endringsforslag SV:

  punkt 15.2 beløp settes til kroner 500 000.

  Enstemmig vedtatt.

  Endringsforslag AP/FRP:

  2.1.5 Partsammensatt utvalg

  Ny setning i første avsnitt:

  Administrasjonsutvalget skal behandle årsbudsjett og økonomiplan.

  Endring i formulering i rød skrift

  Formannskapets faste medlemmer velges som de fem politisk valgte medlemmer i ADU. Dette trer i kraft fra neste valgperiode.

  3.1.1    Tidspunkt for møter

  Tidspunkt for møter skal  hensynta kolonnetider og båtruter.

  3.1.3.   Saksliste

  Siste setning i rødt (s 16), vedrørende budsjettforslag, strykes.

  3.4.2     Skriftlige spørsmål til ordfører

   …. kan stille skriftlige spørsmål til ordfører senest 5 dager før kommunestyremøter der det ønskes svar.

  Ny setning etter fjerde avsnitt:

  Skriftlige spørsmål besvares også skriftlig fra ordfører og skal protokolleres.

  Delegasjonsreglement i Gamvik kommune

  3.4 Andre myndighetsområder som ikke følger av lov

  Kulepunkt 3

  …..der avtalesummen overstiger kr 500 000,-.

  6.2        Utvalg for oppvekst og omsorg

  Forslag:

  Administrasjonen må lage en oversikt over hvilke lover og forskrifter som utvalget må for holde seg til i utvalgsarbeidet i likhet med TMU.

  10         Delegering til kriseledelsen

  Forslag:

  …… fullmakt til å bevilge inntil kr 1 mill til tiltak i og under kriser……..

  15         Delegering til Rådmann

  Ny setning:

  Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning skal avgjørelsen om dette legges fram for kommunestyret.

  15.2 Delegasjon til Rådmannen i økonomisaker

  Ny setning i 3. avsnitt:

  Med mindre kommunestyret vedtar noe spesifikt innenfor rammen.

  Avsnitt 6 strykes.

  Endring i Avsnitt 7: …….avtalesummen ikke overstiger kr. 500 000,-

  Endring i avsnitt 8: ……avtalesummen ikke overstiger kr. 500 000,-. Formannskapet skal informeres.

  Endring i avsnitt 11: ……og avgi bud på inntil kr. 1 mill.

  Endring i avsnitt 12, siste setning: Det forutsettes at heftelsens verdi ikke overstiger kr. 1 mill.

  Endring i avsnitt 13: … forutsatt at kommunes heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke overstiger kr 1 mill.

  15.6      Rådmannens søksmålskompetanse

  2. avsnitt: fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500 000,-

  Reglement for fjernmøter 

  1. Innledning, 3. avsnitt:

  Tilfeller der fjernmøter kan benyttes: Stengte veier, pandemi,……….?

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Rådmann og Personal leder orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.

  Votering endringsforslag SV - Poltiisk regelement: Enstemmig vedtatt.

  Votering endringsforslag SV - Delegasjons reglement: Enstemmig vedtatt.

  Votering endringsforslag AP/FRP - punkt 15.2 "ny siste setning 5. avsnitt" tas ut: Vedtatt med 8 mot 4 stemmer.

  Votering endringsforslag AP/FRP: Enstemmig vedtatt.

  Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

 • Låneopptak 2022 Hoveddokument 57KB

  599/22 - 22/372 - Låneopptak 2022

  Journaldato: 14.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 14.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavdelingen
  Saksbehandler: Rolf Arve Foss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtar at det tas opp et nytt lån på kr 20.000.000,-

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

 • Fiberutbygging i Gamvik kommune Hoveddokument 113KB

  600/22 - 22/438 - Fiberutbygging i Gamvik kommune

  Journaldato: 23.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Næring
  Saksbehandler: Stein Arild Olaussen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtar å gjennomføre trinn 1,  innen april  2022 ​Dette innebærer å sende inn
  kart over aktuelle utbyggingsområder ut på høring.​ Aktuelle områder er stedet Gamvik, med Slettnes fyr og Skjånes, Langfjordnes, Nervei og Laggo.

  Trinn 2, Mai 2022​
  Frist for å søke om støtte til etablering av bredbåndstilbud i aktuelle utbyggingsområder. Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no. Kart med område som skal få tilbud inntegnet, skal ligge ved søknaden. 

  Gamvik kommune overlater til Troms og Finnmark fylkeskommune og prioritere hvilke omsøkte områder som skal utbygges først. Dette gjøres ut fra vurderinger i eksisterende og planlagt infrastruktur og behov. Vurderingen blir også gjort ut fra hvilke områder som er realistisk og gi tilskudd til ut fra de økonomiske rammer fylkeskommunen har til rådighet.

  Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide søknaden og fram mot søknadsfrist innhente gode relevante argumenter for at Gamvik kommune skal få midler til bredbåndsutbygging. Administrasjonen får også i oppgave å se på løsninger til samfinansiering av egenandel for utbygging.

  Dette vedtaket er ikke bindene. Det betyr at vi ikke er forpliktet til å igangsette noen av de omsøkte prosjektene om vi ikke klarer å skaffe egenfinansiering.

  Vedtatt med 7 mot 6 stemmer.  Behandling

  Næringsleder orienterer nærmere å legger frem presentasjon av alternative løsninger, og besvarer spørsmål.

  Votering innstilling mot forlag fra AP og FRP: Forslag AP/FRP falt med 7 mot 6 stemmer.

 • Revisjon av arealplan Hoveddokument 61KB

  601/22 - 22/446 - Revisjon av arealplan

  Journaldato: 23.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 23.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Næring
  Saksbehandler: Stein Arild Olaussen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret i Gamvik vedtar å iverksette en revisjon av kommunens arealplan. Dette for å få innarbeidet alle aktuelle områder i kommunen som egner seg til oppdrettsvirksomhet. Det være seg både laks og hvitfisk. Gamvik kommune har per i dag to aktører som ønsker på etablere seg i kommunen.

  Næringsavdelinga skal sammen med teknisk avdeling raskt utarbeide et planprogram som etter politisk godkjenning sendes ut på høring.   Kommunestyret delegerer til TMU eller formannskapet og godkjenne planprogrammet og finansiering arbeidet.   Det tas sikte på å komme raskt i gang slik at man allerede i år kan bli ferdig med revisjonsarbeidet, slik at de aktuelle etablererne kan komme i gang med sine planlagte prosjekter.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Næringsleder, Teknisk leder og Rådmannen orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.

  Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

 • Behov for økning av langtidsplasser på sykehjem Hoveddokument 57KB
  Brevdato: 24.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Sektor Helse
  Saksbehandler: Unni Mari Lindstrøm

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtar å øke langtidsplass med en plass. Slik at man da har åtte langtidsplasser på sykehjemmet.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Helseleder og Rådmannen orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.

  Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

 • Lønnsjustering Rådmannen Hoveddokument 71KB

  603/22 - 22/454 - Lønnsjustering Rådmannen

  Journaldato: 24.02.2022  1 dokument
  Brevdato: 24.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Saksbehandler: Alf Normann Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Det gis ikke noe engangsbeløp.
  2. Det gis ikke lønnsøkning.

  Vedtatt med 7 mot 5 stemmer.  Behandling

  Ordfører orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.

  Votering innstilling: Punkt 1: Falt med 4 mot 8 stemmer.

  Punkt 2: Falt med 4 mot 8 stemmer.

  Votering forslag Susanne Grinde SP: Falt med 5 mot 7 stemmer.

  Votering forslag Gamvik SP: Vedtatt med 7 mot 5 stemmer.

 • Gamvik kommune policy AKAN Hoveddokument 58KB

  604/22 - 22/248 - Gamvik kommune policy AKAN

  Journaldato: 01.02.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 01.02.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Personalavdelingen
  Saksbehandler: Siv Anita Steel

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtar AKAN policy i Gamvik kommune.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Personal leder orienterer nærmere, og besvarer spørsmål.

  Votering innstilling: Enstemmig vedtatt.

 • Uttalelse - Mottak av flykninger fra Ukraina Hoveddokument 56KB
  Brevdato: 04.03.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Saksbehandler: Alf Normann Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Uttalelse fra Gamvik kommune om å motta flyktinger:

  Gamvik kommune slutter seg til fordømmelsen av den russiske krenkelsen av Ukrainas suverenitet, som er et klart brudd på internasjonal rett. Russlands militære aggresjon mot og i Ukraina vil føre til store lidelser for sivilbefolkningen. Kommunestyret vil derfor slå fast at Gamvik kommune ønsker å bistå ved å ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir behov for det og ber rådmannen bringe dette videre til nasjonale myndigheter.

  Kommunestyret ber samtidig regjeringen også legge til rette for dette med økte ressurser til kommunene.

  Enstemmig vedtatt.  Behandling

  Votering felles forslag: Enstemmig vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstype
Alf Normann HansenSosialistisk VenstrepartiOrdfører
Ragnhild VassvikArbeiderpartietMedlem
Torfinn VassvikArbeiderpartietMedlem
Dag Tommy LarsenArbeiderpartietMedlem
Eskil LangåsFremskrittspartietMedlem
Marius NilsenSenterpartietMedlem
Susanne Bekkevold GrindeSenterpartietMedlem
Øyvind BergSosialistisk VenstrepartiMedlem
Inga Ceselie Louise ManndalSosialistisk VenstrepartiMedlem
Harald HansenArbeiderpartietVaramedlem
Inge Normann BroxArbeiderpartietVaramedlem
Eli Bavda JohansenSosialistisk VenstrepartiVaramedlem
Tor Arne Solvoll
Åsmund Fagerheim
Siv Anita Steel
Stein Arild Olaussen
Unni Mari Lindstrøm
Bjørg-Eva Langås (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiVaraordfører
Stig Olsen (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlem
Gunn Mari Kverndal Kristiansen (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlem
Synøve Vassvik (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS